Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-FKW

Zintegrowany System Finansowo - Księgowy

System KS-FKW to najnowszej generacji program wspomagający pracę finansowo - księgową w dowolnej firmie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z innymi systemami produkowanymi przez naszą firmę np.:

Przenoszenie dokumentów pomiędzy tymi systemami następuje automatycznie, ułatwiając w ten sposób pracę działu księgowości oraz jednocześnie zapewniając brak popełnienia błędów przy ich ewidencjonowaniu. Duży nacisk przy projektowaniu systemu położyliśmy na dostarczenie Państwu dużej ilości automatów umożliwiających szybkie wprowadzenie oraz dekretowanie dokumentów, zestawień informujących o aktualnym stanie zobowiązań i należności, analiz menedżerskich dostarczających zawsze bieżących informacji o aktualnym stanie finansowym firmy i jego kondycji. Wszystkie zestawienia oraz analizy można przeglądać w różnych przekrojach rodzajowych oraz czasowych.

System KS-FKW oparty jest o bazę danych Oracle - stanowiącą obecnie najbezpieczniejszą bazę przechowującą bardzo duże ilości danych oraz umożliwiającą jednoczesną pracę wielu użytkowników. Takie rozwiązanie spełnia doskonale warunki stawiane aplikacjom pracującym w firmach różnej wielkości.

Schemat działania systemu KS-FKW jest oparty na kilku podstawowych funkcjach:

Rejestry - np. VAT, przechowujących dokumenty w formie źródłowej: sprzedaży, zakupu, amortyzacji.

Kasa / Bank - przechowują dokumenty rozliczeniowe kasowe i bankowe.

Bufor - stanowi przedsionek księgi głównej przechowujący wszystkie dokumenty zadekretowane na odpowiednich kontach.

Księga - przechowująca wszystkie dokumenty zaksięgowane.

Do REJESTRU dokumenty można wprowadzić ręcznie, np. dokument kosztowy, lub przenieść je z innych systemów, np. faktura sprzedaży z KS-AOW czy KS-HFW. Wszystkie dokumenty są automatycznie dekretowane na podstawie wielu wariantów dekretacji. Po zadekretowaniu dokumenty przenoszone są do BUFORA, który z KSIĘGĄ główną w systemie tworzą jedność tzn. mają taki sam wpływ na rozrachunki, zapisy i obroty na kontach. Na ich podstawie można przygotować wszystkie zestawienia np. Bilansu, deklaracje np. VAT-7, oraz analizy menedżerskie.

System KS-FKW jest oparty na doświadczeniach zdobytych podczas tworzenia poprzednich wersji oraz w oparciu o współpracę z dotychczasowymi użytkownikami, oferując w szczególności:

 • •połączenie z systemami produkowanymi przez firmę KAMSOFT w sposób ciągły bez konieczności przenoszenia raportów,
 • •replikacja danych pomiędzy oddziałami firmy, praca na wspólnej bazie danych,
 • •dowolne definiowanie typów dokumentów, rejestrów VAT oraz innych rejestrów z możliwością dokładnego określenia wyglądu rejestru na ekranie, na wydruku, jak również zasad działania rejestru,
 • •automaty dekretujące rejestry na podstawie wielu parametrów z możliwością wyboru wariantu dekretacji,
 • •automatyczna ewidencja i rozliczenie kosztów bezpośrednich i pośrednich w układzie rodzajowym i wg miejsc powstawania,
 • •automatyczne przeksięgowane podatku VAT zawieszonego, przeksięgowanie seryjne sald, wyksięgowanie niedopłat i nadpłat, przeksięgowanie różnic kursowych,
 • •automatyczne tworzenie dokumentu WB na podstawie wcześniej stworzonej paczki przelewów,
 • •automatyczna kontrola w kasie maksymalnej wartości dokumentu płaconego gotówką w przeliczeniu na EURO,
 • •generowanie przelewów za wymagalne zobowiązania na podstawie stanu nie uregulowanych rozrachunków,
 • •przesyłanie przelewów drogą elektroniczną za pomocą Home Bankingu, systemu współpracującego z większością systemów bankowości elektronicznej np. MultiCash, NetBank, Videotel, Goniec, BośCom, BigBank,
 • •generowanie not odsetkowych wg różnych tabel odsetek z możliwością porównania, generowanie symulacji zobowiązań lub należności nie zapłaconych na dany dzień,
 • •generowanie premii dla rzetelnych kontrahentów według różnych zasad i tabel premiowych,
 • •zestawienie należności i zobowiązań z widoczną ilością dni po terminie zapłaty dokumentów, zestawienie można wydrukować pod postacią Wezwania do zapłaty,
 • •zestawienie należności i zobowiązań przeterminowanych z podziałem wartości na podane przedziały czasowe, np. 10-20-30,
 • •potwierdzenie sald na dany dzień z możliwością określenia daty i godziny wykonania zestawienia na serwerze,
 • •zestawienia dowolnie definiowalne przez użytkownika systemu, którego pozycje mogą być wyliczane na podstawie obrotów czy zapisów na wybranym koncie, kont z zakresu, konta z rejestru czy pozycji kosztowej,
 • •predefiniowane standardowe raporty księgowe: bilansu, rachunku wyników, raportu z przepływu pieniędzy, deklaracji podatkowych: VAT-7, PIT-5, CIT-2, F-01,
 • •wyliczanie wskaźników finansowych również definiowalnych przez użytkownika, możliwość obserwacji w czasie zmian oraz przewidywania ich zachowań w przyszłości,
 • •terminarz zawierający opis spraw do załatwienia związanych z rozrachunkami,
 • •dowolne zestawienia tworzone na życzenie klientów,
 • •otwarty system dostępu do danych umożliwiających korzystanie z innych narzędzi do prezentacji danych,
 • •oraz wiele innych funkcji systemu.

AUTOMATYZACJA

Bardzo pracochłonną czynnością w dziale księgowości jest wprowadzanie danych do systemu. Pracownicy księgowi wprowadzając tysiące dokumentów mogą popełnić wiele błędów przy ich dekretacji. KS-FKW posiada zestaw specjalnie zaprojektowanych modułów umożliwiających ciągłą wymianę danych z innymi systemami produkowanymi przez naszą firmę, tzn. każda wystawiona faktura, sporządzona lista płac czy dokument odpisu amortyzacji przekazywany jest do systemu KS-FKW. Takie rozwiązanie pozwala odciążyć dział księgowy i gwarantuje brak popełniania pomyłek przy wprowadzaniu danych. Ciągłej synchronizacji podlegają również kartoteki kontrahentów i inne wspólne dane.

AUTOMATYCZNE PRZELEWY

Stała kontrola zobowiązań z możliwością wystawienia poleceń przelewu za wymagalne zobowiązania w połączeniu z systemem bankowości elektronicznej Home Banking systemu współpracującego z większością systemów bankowości elektronicznej. Przelewy wysyłane są do banku w postaci paczek przelewów stworzonych za pomocą automatu generującego przelewy. Jego głównym zadaniem jest łączenie w jeden przelew dokumentów związanych z tym samym kontrahentem, automatyczna kontrola długości opisów, aby przelew nie został odrzucony przez bank oraz kontrola uniemożliwiającą dwukrotną zapłatę za ten sam dokument.

ZESTAWIENIA

System KS-FKW dostarcza doskonałych narzędzi do tworzenia różnych zestawień i analiz finansowych, których pozycje mogą być wyliczane na podstawie zapisów czy obrotów na wybranym koncie, kont z zakresu, konta w rejestrze czy pozycji kosztowej. Wszystkie zestawienia można przeglądać w dowolnych przedziałach czasowych, z możliwością określenia oddziału. Przygotowane zestawienie można przenieść do arkusza Excel lub przygotować wykres przedstawiający dynamikę zmian wybranego składnika w czasie. Jakkolwiek bogactwo możliwości jest bardzo duże, jednak zawsze można sporządzić swoje zestawienie czy wykres w ulubionym narzędziu prezentacji lub analiz danych działających w środowisku Windows, poprzez mechanizm wymiany informacji OLE i otwarty dostęp do bazy danych ODBC. Pozwala to na korzystanie z takich narzędzi jak Microsoft Access, Excel, Word.

DALSZY ROZWÓJ

System KS-FKW podlega ciągłej modernizacji zapewniając ciągły dynamiczny rozwój, ukierunkowany w głównej mierze na potrzeby występujące w jednostkach służby zdrowia oraz dystrybucji farmaceutycznej.