Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-ESM

System Ewidencji Środków Majątkowych

System KS-ESM stanowi najnowszej generacji system wspomagający ewidencję środków trwałych w różnych przedsiębiorstwach. System został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z systemem finansowo - księgowym KS-FKW produkowanym przez KAMSOFT, oferując możliwość przesyłania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem rozbicia na ośrodki kosztów. System pracuje w oparciu o bazę Oracle spełniając doskonale warunki stawiane aplikacjom pracującym w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach.

System KS-ESM przeznaczony jest do ewidencji środków trwałych zawierając następujące funkcje:

 • •kartoteki środka trwałego,
 • •plan amortyzacji,
 • •klasyfikacja rodzajowa,
 • •miejsce użytkowania,
 • •ewidencja dokumentów zakupu, wytworzenia, likwidacji, sprzedaży, odpisów,
 • •zgodność planu kont z programem finansowo - księgowym,
 • •kartoteki kontrahentów, pracowników, osób odpowiedzialnych,
 • •typy zdarzeń przypominające o zbliżających się planowanych przeglądach czy modernizacji środków trwałych itp.

Cechy systemu:

 • •Pełna ewidencja środków trwałych, również wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • •Możliwość dokonywania odpisów seryjnych według dowolnie określonego planu odpisów (raty, ubezpieczenia prenumeraty, przeksięgowania cykliczne).
 • •Ewidencjonowanie wszelkich potrzebnych informacji związanych z danym środkiem trwałym tj. nr fabryczny, data przyjęcia do użytkowania, przynależność do KRŚT, ponadto rodzaj amortyzacji wraz z planem, miejsce użytkowania, osoby odpowiedzialne, ośrodki kosztów i wiele innych.
 • •Prowadzenie ewidencji związanej z dokumentacją. Ewidencjonowane są dokumenty zakupu, wytworzenia zarówno wpływające na wartość początkową, jak i na zwiększenie wartości środka trwałego. Do ewidencji wchodzą również dokumenty przyjęcia OT, sprzedaży, likwidacji, kolejnych odpisów amortyzacyjnych.
 • •Możliwość prowadzenia środków sezonowych.
 • •Prowadzenie amortyzacji zarówno podatkowej jak i bilansowej.
 • •Dostępne metody amortyzacji: liniowa (przyśpieszona, spowolniona), degresywna, odpis jednorazowy.
 • •Mechanizm generacji dowolnych planów amortyzacji z możliwością ręcznej korekty.
 • •Wyznaczanie planu amortyzacji na wiele lat,  stwarzając możliwość dokonywania analiz wychodzących w przyszłość.
 • •Ewidencjonowanie całej historii środka trwałego od momentu jego przyjęcia aż do zbycia.
 • •Bogate możliwości przeglądania i raportowania.
 • •Współpraca z systemem KS-FKW.
 • •Łatwy w obsłudze i przyjemny interfejs użytkownika.

Kartoteka

System KS-ESM jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym dobre zarządzanie majątkiem trwałym oraz gromadzącym wiele potrzebnych i dodatkowych informacji na jego temat. Poprzez kartoteki mamy łatwy i bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji na temat każdego środka trwałego:

 • •Podstawowe informacje: nazwa, data przyjęcia, sprzedaży, wartość amortyzacji bilansowej oraz podatkowej.
 • •Parametry amortyzacji bilansowej i podatkowej, miesiące użytkowania, stawka amortyzacji, wartość początkowa, księgowa.
 • •Pełny plan amortyzacji bilansowej i podatkowej na wszystkie lata.
 • •Aktualne miejsce składowania oraz historia jego zmian.
 • •Aktualne osoby odpowiedzialne za środek trwały oraz historia zmian.
 • •Ośrodki kosztów informujące o kontach księgowych związanych z danym środkiem trwałym wraz z rozbiciem wg określonych wag oraz pozostałe konta ( rodzajów kosztów, kont umorzeń itd.
 • •Odpisy amortyzacyjne informujące o rzeczywistych odpisach środka trwałego.
 • •Dokumentacja wskazująca dokumenty powiązane z środkiem trwałym, na podstawie których dokonano przyjęcia np. dokument zakupu, wytworzenia ponadto dokumenty, które wpłynęły na jego wartość zwiększając lub zmniejszając jego wartość początkową.
 • •Wydarzenia informujące o operacjach dokonywanych na środkach trwałych od momentu jego przyjęcia do użytkowania.
 • •Przeszacowania, informacje o dokonanych zmianach środka trwałego.
 • •wydruk i obsługa etykiet z kodami kreskowymi.

Plan amortyzacji

W programie użyto nowoczesnych mechanizmów do tworzenia zestawień planu amortyzacji, rzeczywistych odpisów oraz tabel amortyzacji generowanych dla różnych parametrów i grup np. na dany okres czasu, rok, miesiąc, miejsce użytkowania dla grup klasyfikacji rodzajowej, osób odpowiedzialnych, ośrodków kosztów dowolnie określonych grup przeglądania dla wybranych statusów tzn. środek trwały przyjęty, zamortyzowany, zlikwidowany, sprzedany. Z możliwością zastosowania zawansowanego filtru umożliwiającego dowolne grupowanie składników majątku.

DALSZY ROZWÓJ

System KS-ESM podlega ciągłej modernizacji zapewniając ciągły dynamiczny rozwój, ukierunkowany w głównej mierze na potrzeby występujące w jednostkach służby zdrowia oraz dystrybucji farmaceutycznej.