Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-SOLAB

Zintegrowany system zarządzania laboratorium

Głównym zadaniem systemu jest zintegrowanie wszystkich procesów laboratoryjnych w obrębie jednego kompleksowego systemu informatycznego. W rezultacie system będzie przechowywał pełną dokumentację wszystkich bieżących działań podejmowanych w laboratorium wraz z danymi archiwalnymi.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik identyfikacji materiałów badanych i druków skierowań możliwa jest redukcja czasochłonnej fazy pre- i postanalitycznej do niezbędnego minimum.

Wymiernym efektem wdrożenia systemu będzie podniesienie standardów obsługi pacjentów oraz czynne monitorowanie jakości wykonywanych badań i kosztów z nimi związanych, a co za tym idzie sprawne i precyzyjne kierowanie jednostką.

KS-SOLAB to najnowszy produkt naszej firmy. Stworzony w oparciu o kilkuletnie doświadczenia w rozwoju oprogramowania dla jednostek laboratoryjnych. To efekt intensywnych prac projektowych, konsultacji z pracownikami laboratoriów oraz testów użytkowych. O KS-SOLAB można powiedzieć, że jest to system unikalny - nigdy dotychczas nie scalono tak szerokich możliwości w jednym systemie informatycznym. Zadbaliśmy również o to, aby nowoczesne rozwiązania technologiczne były przyjazne dla użytkowników. Gwarancją wysokich walorów użytkowych jest fakt, że jest to system od podstaw tworzony w oparciu o krajową specyfikę organizacji pracy laboratoriów.

BUDOWA I FUNKCJE

KS-SOLAB oznacza kompleksową informatyzację laboratorium: począwszy od momentu przyjęcia zlecenia na wykonanie badań, przez procesy pre-analityczne i analityczne aż do zatwierdzania wyników, wydania ich pacjentowi i rozliczenie finansowe.
System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i doskonale sprawdza się w pracy w sieci. Dzięki połączeniu z systemem KS-MEDIS, służącym do wspomagania obsługi szpitali, oraz systemem KS-SOMED możliwy jest automatyczny przepływ informacji zarejestrowanych w gabinecie lekarskim lub na Izbie Przyjęć bezpośrednio do laboratorium, bez konieczności wypełniania druków skierowań.
Elastyczność systemu pod względem konfiguracyjnym pozwala na jego daleko posuniętą indywidualizację i dostosowanie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Można wręcz powiedzieć, iż system jest „szyty na miarę”.

Sukces systemu KS-SOLAB:

 • •automatyzacja wykonywania badań
 • •kodowanie badań
 • •współpraca systemu z urządzeniami laboratoryjnymi
 • •kontrola jakości
 • •pełne rozliczenia finansowe
 • •generowanie dokumentacji laboratoryjnej
 • •wielowymiarowe zestawienia statystyczne
 • •bezpieczeństwo danych
 • •prosta obsługa

Do najważniejszych funkcji systemu KS-SOLAB należą:

•Zastosowanie kodów kreskowych

•Pełną automatyzację pracy laboratorium gwarantuje system zapisu informacji w postaci kodów kreskowych. Ich odczyt odbywa się za pomocą czytników. Wszystkie informacje zapisane w kodzie są automatycznie przenoszone do systemu informatycznego KS-SOLAB.

•Kod kreskowy może być umieszczony na skierowaniu na badania diagnostyczne, probówce zawierającej materiał badany, wydruku wyników badań czy listach roboczych na poszczególne pracownie diagnostyczne.

Odczytanie kodu kreskowego przez użytkownika powoduje:

 • •szybkie odnalezienie w systemie określonego zlecenia,
 • •śledzenie na bieżąco stopnia zaawansowania wykonania badania lub całego zlecenia.
 • •dla badań jeszcze nie wykonanych przejście do części systemu umożliwiającej rejestrację wyniku badania.

Rejestracja zlecenia

Przyjmowanie zleceń laboratoryjnych odbywa się na podstawie specjalnych kart rejestracyjnych (druków zleceń), gdzie dane o zleceniu zapisane są w postaci kodu kreskowego.

Automatyzacja procesu rejestracji jest możliwa dzięki zastosowaniu czytników OMR. Czytniki te pozwalają na błyskawiczne odczytanie informacji zawartych na formularzu oznaczonym kodem kreskowym. Czas takiego odczytu stanowi ułamek czasu potrzebnego przy ręcznym wprowadzaniu danych (czytniki te są w stanie przetworzyć do 50 formularzy na minutę). Dodatkowo wymierną korzyścią z zastosowania czytników OMR jest kontrolowanie poprawności wypełniania dokumentu w trakcie odczytu. Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem czytników OMR jest eliminacja błędów popełnianych podczas ręcznej rejestracji.

Wykonywanie badań laboratoryjnych

Wykonanie badania laboratoryjnego odbywa się poprzez wprowadzenie wyniku badania do systemu manualnie bądź bezpośrednie przesłanie wyniku do systemu przez analizator, bez konieczności ingerencji operatora.

Rozbudowana baza wartości badanych pozwala na automatyczną analizę i diagnozowanie wprowadzanych wyników w czasie rzeczywistym i ewentualną ich korektę.

Współpraca systemu informatycznego KS-SOLAB z urządzeniami laboratoryjnymi pozwala na pełną automatyzację procesu wykonywania badań. W przypadku transmisji dwukierunkowej, po zarejestrowaniu w systemie informacji umieszczonych na skierowaniu, pracownikowi laboratorium pozostaje jedynie umieścić probówkę oznaczoną kodem kreskowym w analizatorze. Dalsze czynności wykonywane są automatycznie. System KS-SOLAB, na podstawie zarejestrowanych danych, dokona programowania analizatora, a urządzenie po wykonaniu badania automatycznie prześle wynik do systemu, gdzie nastąpi jego wydruk.

Monitoring urządzeń laboratoryjnych

Zabezpieczenie przed utratą danych gwarantuje system monitorowania pracy wszystkich analizatorów, dzięki czemu administrator systemu ma na bieżąco wgląd w ich pracę.

Pracownia mikrobiologii - czynna rejestracja zakażeń szpitalnych

System KS-SOLAB umożliwia rejestrację pełnego procesu wykonywania badań laboratoryjnych w pracowni mikrobiologii. Dzięki przyjaznemu interfejsowi rejestracja wyników wraz z antybiogramami jest prosta i intuicyjna, a pracownicy laboratorium na bieżąco monitorują stan realizacji danego badania.

Jednym z czynników decydujących o jakości świadczonych usług medycznych w szpitalach jest częstość występowania zakażeń szpitalnych. Nie pozostaje to bez znaczenia przy wprowadzanym od niedawna systemie akredytacji i oceny jakości świadczonych usług medycznych.

System informatyczny KS-SOLAB dzięki współpracy z modułem Zakażeń Szpitalnych oraz systemem KS-MEDIS pozwala na monitorowanie zakażeń szpitalnych w sposób czynny w oparciu o analizę danych klinicznych, laboratoryjnych i aptecznych. Zgromadzone w systemie informacje pozwalają na przeprowadzenie szczegółowej analizy występowania zakażeń szpitalnych.

Dystrybucja wyników

System posiada rozbudowany mechanizm tworzenia i konfigurowania wydruków wyników badań. Ich formę i wygląd można dostosować do indywidualnych wymagań, zgodnie z wypracowaną praktyką. Dystrybucja wyników badań może odbywać się w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej).

Statystyki i rozliczenia finansowe

Wszystkie informacje o wykonanych badaniach, wynikach oraz zleceniach są na bieżąco gromadzone w systemie. KS-SOLAB został wyposażony w narzędzia o charakterze statystycznym dające bardzo szerokie możliwości precyzyjnego określania kosztów funkcjonowania jednostki, prognozowania przyszłych wydatków, planowania nowych zasad kontraktowania umów, itp.
System umożliwia pełną obsługę rozliczeń z NFZ oraz innymi kontrahentami, z którymi podpisywane są stosowne umowy na świadczenie usług. Może również pełnić rolę okienka kasowego dla pacjentów wykonujących badania prywatnie.

DALSZY ROZWÓJ

System KS-SOLAB jest systemem rozwijającym się dynamicznie. Obecnie prowadzimy intensywne prace nad współpracą systemu KS-SOLAB z automatami umożliwiającymi odkorkowywanie i sortowanie próbek pierwotnych. W niedługim czasie uruchomiony zostanie system gospodarki magazynowej – umożliwi on pełną obsługę logistyczną materiałów wykorzystywanych do badań w rezultacie możliwe będzie jeszcze precyzyjniejsze rozliczanie kosztów funkcjonowania laboratorium. Przygotowujemy się do przystosowania systemu do transferu danych laboratoryjnych poprzez sieć internetową. KS-SOLAB z pewnością pozostanie zawsze systemem przyjaznym w obsłudze, a nasze dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu systemu dowodzą, że znacznie ułatwia i przyspiesza on pracę laboratorium oraz ma decydujący wpływ na jakość prowadzonych analiz i komfort obsługi klientów.