Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-SOMED

Najlepsze rozwiązanie dla najbardziej wymagających

Głównym zadaniem systemu KS-SOMED jest podnoszenie jakości oraz standardu usług świadczonych w placówkach medycznych. Dążymy do tego, aby system poprzez ciągłe usprawnianie pracy lekarzy oraz personelu medycznego zapewniał pacjentom komfortową oraz sprawną organizacyjnie obsługę. Dla każdej przychodni aspirującej do zorganizowanego i efektywnego funkcjonowania, KS-SOMED stanowi niezastąpioną pomoc informatyczną. KS-SOMED to nowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia. System powstał na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz współpracy z Użytkownikami naszych produktów. Jedną z cech charakteryzujących duże jednostki służby zdrowia jest mnogość oraz różnorodność procedur medycznych, a w związku z tym, potrzeba prowadzenia rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej. Wdrożenie systemu KS-SOMED pozwala na pełną automatyzację tych procesów. System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Może być również wykorzystywany jako niezastąpione narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT® (np. KS-KFW, KS-ZZL).

BUDOWA I FUNKCJE

Zadaniem poszczególnych modułów składowych systemu jest bezpośrednie wspomaganie obsługi rejestracji pacjentów oraz prowadzenia specjalistycznych gabinetów lekarskich.

System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i znakomicie sprawdza się podczas pracy w sieci. Podział systemu na wersje funkcjonalne pozwala na jego elastyczne dostosowywanie do indywidualnych wymagań Użytkownika. Modularność systemu oznacza dla naszych Klientów dużą swobodę w zakresie konfiguracji poszczególnych stanowisk roboczych.

Do najważniejszych modułów tworzących KS-SOMED należą:

 • Moduły Lekarskie - Stomatolog, Okulista oraz Gabinet - skierowany do lekarzy różnych specjalności, np.: ogólnych, rodzinnych, pediatrów, ginekologów. Oprócz rezerwacji wizyt pacjentów, służą do wprowadzania i przechowywania danych medycznych uzyskanych podczas kolejnych wizyt pacjenta w gabinecie. Dane te mogą być zarówno w formie dokumentów tekstowych, jak i zdjęć, grafik, filmów itp. W modułach zaimplementowano także inne funkcje ułatwiające pracę lekarza - pozwalające na przykład na zaprojektowanie formularzy wykorzystywanych podczas wizyt pacjentów w gabinecie czy na szybkie wystawienie pacjentowi skierowania;
 • GABINET ZABIEGOWY – kierowany jest dla pielęgniarek i udostępnia podobną funkcjonalność jak Gabinet Medyczny jednak w ograniczonym zakresie. Pozwala na rejestrowanie usług, tworzenie wywiadów, a także na generowanie dokumentacji medycznej. Wizyta może być tworzona podobnie jak w Gabinecie Medycznym na podstawie rezerwacji z terminarza, po wybraniu pacjenta z listy lub na podstawie skierowania do gabinetu zabiegowego wystawionego przez lekarza;
 • TERMINARZ - prosty w obsłudze, wielofunkcyjny kalendarz elektroniczny. Umożliwia ustalanie czasu pracy poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwację wizyt na określony dzień i godzinę, wyszukiwanie wolnych terminów dla określonego pracownika lub gabinetu, potwierdzenie umówionych wizyt;
 • DEKLARACJE - elektroniczne „biurko”, na którym wypełniane są deklaracje pacjentów, a następnie przechowuje się je w odpowiednich „szufladach”;
 • ZLECENIA -moduł ten rejestruje wszystkie zlecenia wykonywane na rzecz pacjenta. Obsługa zlecenia jest kontrolowana począwszy od przyjęcia skierowania na usługę zaczynając, na zamknięciu zlecenia (czyli rozliczenia z płatnikiem) kończąc;
 • ROZLICZENIA - moduł odpowiedzialny za rozliczanie kosztów wykonanych usług z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia - zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia. System automatycznie generuje wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia raporty, na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację ponoszonych kosztów leczenia pacjentów,
 • UMOWY - na podstawie zarejestrowanych umów z płatnikami - Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładami pracy, POZ, ZFRON, innymi jednostkami opieki zdrowotnej, grupami rabatowymi itp. - rozliczane są wszystkie wykonywane usługi,
 • MEDYCYNA PRACY (opcja dodatkowa) - wspomaga pracę lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami określonych zakładów pracy. Głównym zadaniem modułu jest rejestrowanie pełnej historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych,
 • PUNKT POBRAŃ (opcja dodatkowa) - umożliwia wystawianie skierowań na badania laboratoryjne, rejestrację pobranego materiału od pacjenta oraz przyjęcie opłaty. Umożliwia również przesyłanie skierowań na badania do laboratorium oraz rejestrację otrzymanych wyników badań, poprzez transmisję protokołem HL7,
 • ZESTAWIENIA - dzięki rozbudowanym możliwościom generowania różnych zestawień (ilości i rodzajów udzielonych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.) moduł pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wynikach działalności jednostki medycznej,
 • KASA - moduł umożliwia przeprowadzanie transakcji pieniężnych oraz ich dokumentację. Ponadto tworzy wszystkie wymagane ustawowo dokumenty kasowe oraz przesyła raporty do systemu finansowo-księgowego,
 • KSIĘGA GŁÓWNA - moduł ten pozwala na prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów oraz udzielonych im świadczeń w Księdze Głównej, Rejestrze Poradni, Księdze Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej,
 • KARTOTEKI - moduł zarządzający wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, usług medycznych, leków. W ramach bazy leków można wyróżnić następujące elementy:
  • •Baza podstawowa (opcja) - zawiera ponad 96 tys. pozycji asortymentowych - znajdują się w niej podstawowe informacje o lekach i środkach ochrony zdrowia,
  • •Baza Interakcji (opcja) - tworzona wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi - zawiera funkcje umożliwiające automatyczne wyszukiwanie interakcji między składnikami przepisywanych leków;
  • •Baza Średnich Cen (opcja) - tworzona na podstawie raportów pochodzących z Aptecznego Banku Danych - zawiera średnie ceny wszystkich leków, preparatów i środków ochrony zdrowia zawartych w bazie KS-BLOZ®.

Wraz z systemem dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo lub w całości): baza adresowa Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, baza adresowa kraju. System przygotowany jest również do obsługi bazy chorób zgodnej z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) - trzy- i czteroznakowej - oraz bazy procedur medycznych (ICD-9-CM).

Każdy użytkownik systemu KS-SOMED ma możliwość działania w ramach innowacyjnego systemu OSOZ. Przynosi to lekarzowi szereg korzyści, z których najważniejsze to:

 • •tworzenie indywidualnych kont zdrowotnych pacjenta z zapisem w formie elektronicznej całej historii zdrowia, choroby i leczenia. Dzięki temu pacjent nie musi nosić ze sobą dokumentacji papierowej (wyników badań, zdjęć RTG, wypisów ze szpitala itp.), nie musi pamiętać o przebytych chorobach i ich datach. Lekarz natomiast podczas każdej wizyty ma dostęp do tych danych, co może stanowić pomoc przy diagnozie oraz przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia;
 • •możliwość uzyskania szybkiej informacji o lekach najczęściej wystawianych dla danego rozpoznania ICD-10 oraz wskaźnikach ich skuteczności;
 • •nadzór nad realizacją recepty przez pacjenta – zwrotne wiadomości, czy recepta została wykupiona, kiedy miała miejsce jej realizacja, czy zostały wydane zamienniki leków;
 • •błyskawiczny dostęp do istotnych informacji od konsultantów krajowych i Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

DALSZY ROZWÓJ

System KS-SOMED jest systemem rozwijającym się bardzo dynamicznie. Wraz ze zmieniającą się sytuacją prawną w służbie zdrowia, zmienia się również budowa poszczególnych fragmentów systemu. Ciągła współpraca z Użytkownikami pozwala na wprowadzanie udogodnień pod kątem jeszcze większej optymalizacji systemu pracy. Nasza firma zwraca uwagę na to, aby system KS-SOMED podążał nie tylko za zmianami na rynku usług medycznych, ale i za zmianami o charakterze informatyczno-technologicznym. Rozwój Internetu stawia przed naszą firmą nowe wyzwania. W przyszłości pozwoli on na rozszerzenie możliwości systemu. Gwarancją stałego udoskonalania systemu jest realizacja dużej ilości wdrożeń u Klientów, dla których takie pojęcia jak najwyższa jakość oraz wysokie standardy obsługi pacjenta są wyznacznikami sukcesu.