Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W przypadku, gdy KAMSOFT WARMIA Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych, dalej „Administrator”, informuje o pełnych danych Administratora:

KAMSOFT WARMIA Sp. z o. o.
10-686 OLSZTYN, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 302

wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna VIII wydział KRS pod nr 0000259202
NIP: 7393553661, REGON: 280127143, kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony,

w tym danych kontaktowych Administratora:

Telefon: (+48) 895337221 , Fax: (+48) 895236939 , Adres email: biuro@warmia.kssa.pl


W związku z tym, iż Administrator może przetwarzać dane osobowe pochodzące z różnych źródeł, Administrator przedstawia dodatkowo:

dla przypadków zbierania danych osobowych od osób, których dane dotyczą następujące informacje:

Kamsoft Warmia jako Sp. z o.o. jako Administrator danych Klientów informuje, iż:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, w tym w szczególności możliwość oferowania świadczenia usług oraz oferowanie produktów przez Administratora, lub podmioty z nim współpracujące. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • analityczne dla potrzeb ogólnej optymalizacji produktów i usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi Administratora oraz badania satysfakcji klientów celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług Administratora. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci analiz dla potrzeb optymalizacji produktów oraz badania satysfakcji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na ochronie jego praw. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw. 
 • Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do przetwarzana danych osobowych, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 • Niezależnie od odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych wskazanych w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, odbiorcami danych każdorazowo mogą być:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie części,
  • inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, podmioty z grupy kapitałowej Administratora.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są także przez Spółkę Kamsoft S.A. jako właściciela praw licencyjnych do wszystkich systemów aptecznych, medycznych oraz finansowo-księgowych i kadrowo płacowych, jakie dystrybuujemy i wdrażamy dla naszych klientów. Jest to niezbędne ze względu na proces licencjonowania tych produktów, w którym wyłącznym dysponentem prawa do udzielania licencji jest Kamsoft S.A. Dla zapewnienia ciągłości i stabilności serwisu w ogólnopolskiej sieci serwisu produktów Kamsoft S.A. dystrybuowanych przez Spółkę oraz z racji posiadania wspólnego systemu teleinformatycznego do obsługi sprzedaży, w tym wspólnej centralnej kartoteki towarów i kontrahentów Państwa dane przetwarzane są również przez spółki zależne Kamsoft S.A. z grupy kapitałowej - to jest: KAMSOFT POMORZE, KAMSOFT PODLASIE, KAMSOFT MAZOWSZE, MERIDO.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) - cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.
 • W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych przez Administratora, pierwszeństwo ma treść odpowiednio ww. regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego.


 • dla przypadków, w których dane osobowe pozyskano nie od osób, których dotyczą następujące informacje:

  Kamsoft Warmia jako Sp. z o.o. jako Administrator danych Klientów informuje, iż:

  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
   • zawarcia i realizacji umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, w tym w szczególności możliwość oferowania świadczenia usług oraz oferowanie produktów przez Administratora, lub podmioty z nim współpracujące. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • analityczne dla potrzeb ogólnej optymalizacji produktów i usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi Administratora oraz badania satysfakcji klientów celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług Administratora. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci analiz dla potrzeb optymalizacji produktów oraz badania satysfakcji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na ochronie jego praw. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw. 
  • Państwa dane mogą być aktualizowane i zbierane także ze źródeł publicznych, w szczególności takich jak Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Źródłem Państwa danych mogą być także spółki grupy kapitałowej KAMSOFT.
  • Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do przetwarzana danych osobowych, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
  • Niezależnie od odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych wskazanych w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, odbiorcami danych każdorazowo mogą być:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie części,
   • inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, podmioty z grupy kapitałowej Administratora.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są także przez Spółkę Kamsoft S.A. jako właściciela praw licencyjnych do wszystkich systemów aptecznych, medycznych oraz finansowo-księgowych i kadrowo płacowych, jakie dystrybuujemy i wdrażamy dla naszych klientów. Jest to niezbędne ze względu na proces licencjonowania tych produktów, w którym wyłącznym dysponentem prawa do udzielania licencji jest Kamsoft S.A. Dla zapewnienia ciągłości i stabilności serwisu w ogólnopolskiej sieci serwisu produktów Kamsoft S.A. dystrybuowanych przez Spółkę oraz z racji posiadania wspólnego systemu teleinformatycznego do obsługi sprzedaży, w tym wspólnej centralnej kartoteki towarów i kontrahentów Państwa dane przetwarzane są również przez spółki zależne Kamsoft S.A. z grupy kapitałowej - to jest: KAMSOFT POMORZE, KAMSOFT PODLASIE, KAMSOFT MAZOWSZE, MERIDO.
  • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   • przeniesienia swoich danych osobowych,
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) - cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.
  • W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych przez Administratora, pierwszeństwo ma treść odpowiednio ww. regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego


  INFORMACJE DODATKOWE

  Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych.