KS-SODYS

Zarządzanie Dystrybucją

KS-SODYS to zintegrowany system informatyczny pozwalający na efektywne zarządzanie procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych.

KS-SODYS wyposażony jest w najnowsze standardy elektronicznej wymiany danych stosowane w Unii Europejskiej, co zna­cząco ułatwia współpracę z dostawcami oraz odbiorcami, umożliwiając zmniej­szenie kosztów związanych z przetwa­rzaniem zamówień oraz wprowadzaniem doku­mentów. Wynika to ze zmniejszenia nakła­du pracy potrzebnego do obsługi pojedyn­czych dokumentów oraz ograniczenia ilości pomyłek związanych z wprowa­dzeniem danych. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w  kontekście wymiany danych pomiędzy centralą przedsiębiorstwa a oddziałami, (filiami), co poprzez efekt skali pozwala zaoszczędzić znaczne nakłady finansowe.

Bardzo istotną funkcją jest możliwość zarządzania prostą produkcją towarów polegającą na tworzeniu gotowego wyrobu na podstawie przygotowanej receptury produktu. Wyrób gotowy może być pro­dukowany w wielu wariantach na pod­stawie różnych receptur, jednak sprze­da­wany jako jeden produkt, co znacząco ułatwia współpracę z sieciami handlowymi oraz hipermarketami.

Wszystkie produkty dostarczane przez KAMSOFT spełniają wymagania norm polskich oraz europejskich, projektowane są zgodnie z aktualnymi trendami na rynku, wymaganiami klientów oraz standardami technologicznymi. Rozwiązania informatyczne KAMSOFT przyczyniają się do zwiększania efektywności działania firm, optymalizacji procesów biznesowych oraz generowania zysków…

KS-SODYS można podzielić na dwie równorzędne części: część dystrybucyjną – wspomagającą działalność hurtowni oraz część administracyjną, czyli wspomagającą zarządzanie przedsiębiorstwem.

System centralny składa się z kilkunastu zintegrowanych podsystemów. Każdy z nich zapewnia obsługę poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Do najważniejszych modułów tworzących system należą:


DYSTRYBUCJA - LOGISTYKA KS-HOW

Nowoczesny moduł KS-HOW będący fundamentem systemu wspomagania pracy hurtowni spożywczej. Składa się z kilkunastu podmodułów funkcjonalnie skoncentrowanych na kluczowych zadaniach związanych z ewidencją przychodu i rozchodu towarów. I tak przykładowo moduł sprzedaży odpowiada za obsługę dystrybucji, przyjmowanie zamówień od kontrahentów, przegląd zamówień, kontrolę stanów magazynowych, przesunięcia międzymagazynowe, itd. W systemie znajdują się również takie moduły jak Zamówienia, Zakupy, Zestawienia, Kartoteki, Magazyn, Kasa, itd. Warto zwrócić uwagę na takie korzyści wdrożenia, jak automatyczna replikacja danych pomiędzy oddziałami regionalnymi, bieżąca kontrola sprzedaży, możliwość personalizacji trybu obsługi systemu, łatwy dostęp do danych oddziałowych z poziomu centrali, obsługa dokumentów wewnętrznych z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych, szerokie możliwości raportowania.

DYSTRYBUCJA ON-LINE KS-STI

Podstawowym zadaniem modułu KS-STI jest stworzenie kanału komunikacji pomiędzy dystrybutorem a kontrahentem, który umożliwi m.in. składanie zamówień on-line, dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej oraz innych informacji. Dzięki temu klient uzyskuje możliwość bieżącej obserwacji stanu realizacji zamówienia z pomocą przeglądarki internetowej. Nowoczesny system zamówień on-line znacząco podnosi jakość obsługi kontrahenta.


FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ KS-FKW

KS-FKW to nowoczesny, na bieżąco aktualizowany i rozwijany moduł wspomagający zarządzanie hurtowni spożywczej w zakresie finansów i księgowości. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki swej dużej elastyczności znajduje swoje miejsce zarówno w małych, średnich i bardzo dużych jednostkach. Skutecznie wspiera procesy biznesowe z zakresu controllingu, windykacji, marketingu. Moduł opiera się na kilku fundamentach, z których najważniejsze to: rejestry przechowujące dokumenty w formie źródłowej, kasa – przechowująca dokumenty rozliczeniowe kasowe i bankowe, bufor – będący przedsionkiem księgi głównej i przechowujący wszystkie dokumenty zadekretowane na odpowiednich kontach, księga – magazynująca wszystkie dokumenty zaksięgowane. Moduł pozwala prowadzić ewidencję zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie obcej z pełnym automatycznym naliczeniem różnic kursowych.


EWIDENCJA ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH KS-ESM

Moduł KS-ESM umożliwia pełną ewidencję:  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala na prowadzenie dwubiegunowej amortyzacji (bilansowej i podatkowej) z możliwością rozbicia odpisów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów. Moduł ma możliwość gromadzenia dowolnych informacji charakteryzujących elementy majątku. Funkcje zawarte w module pozwalają na sprawne zarządzanie majątkiem trwałym poprzez prowadzenie kartotek majątku trwałego, tworzenie planów amortyzacji oraz ewidencję wszystkich związanych z nim dokumentów od przyjęcia do likwidacji.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KS-ZZL

Moduł KS-ZZL w kompleksowy sposób wspomaga realizację polityki personalnej w każdej firmie. Pozwala m.in. na rejestrację danych personalnych pracowników, ewidencję różnych typów umów, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników wynagrodzeń, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do urzędów skarbowych, zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Moduł umożliwia również generowanie przelewów dla systemów bankowości elektronicznej. Kompleksowo wspiera prowadzenie ewidencji czasu pracy (również tryb pracy zmianowej, równoważne systemy czasu pracy) poprzez zastosowanie definiowalnych kalendarzy, harmonogramów czasu pracy, systemu rejestracji przyjść i wyjść pracowników itp.


KOSZTY KS-MAK

Kalkulacja kosztów (Moduł KS-MAK) odgrywa bardzo ważną rolę w wyliczeniu wysokości kosztu przypadającego na dany ośrodek, wskazuje on konkretny cel, na jaki koszt został poniesiony. W oparciu o zespół kont rodzaju i ośrodków kosztów umożliwia dokładne obliczanie wysokości poniesionych kosztów pośrednich w układzie rodzajowym, równolegle według miejsc powstawania, wyliczanych na podstawie planu rozdziału kosztów oraz nośników kosztów. Z pomocą dostępnych narzędzi można wyliczyć wysokość kosztów poniesionych w kolejnych etapach w danym okresie z rozbiciem na koszty działalności podstawowej, pomocniczej oraz koszty zarządu.


ZESTAWIENIA / ANALIZY KS-RAP

Moduł KS-RAP umożliwia tworzenie przekrojowych analiz na podstawie danych zbieranych w różnych częściach przedsiębiorstwa. Narzędzie wspomaga menedżera w procesie podejmowania decyzji strategicznych oraz operacyjnych. Raporty okresowe mogą być wykonywane automatycznie przez system zgodnie z określonym harmonogramem i przesyłane e-mailem na wskazany adres. Dostęp do zestawień jest możliwy również poprzez przeglądarkę www.


ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KS-CRM

Moduł obejmuje szereg funkcji będących odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnego zarządzania relacjami z klientami (Moduł KS-CRM). Polityka ‘customer relationship management’ realizowana jest z pomocą takich metod jak: definiowanie priorytetów firmy w zakresie obsługi klienta, kreowanie standardów obsługi w zależności od przyjętych celów, projektowanie technologii relacji z klientem, pomiary skuteczności realizacji założonych celów obsługi klienta. Główne funkcje modułu CRM to: planowanie oraz rejestracja kontaktów (telefonicznych, korespondencja), ewidencja i klasyfikacja klientów, wspomaganie procesu przygotowania kampanii marketingowych (wraz z ofertowaniem), automatyzacja wysyłek (korespondencja seryjna), obsługa urządzeń przenośnych, zarządzanie pracą przedstawicieli, itd.

OBSŁUGA MAGAZYNU BEZPRZEWODOWEGO KS-OMB

Magazyn bezprzewodowy to nowoczesna technologia obiegu dokumentów oraz realizacji zadań w magazynie. System KS-SODYS posiada rozszerzenie funkcjonalne w postaci modułu KS-OMB, który zapewnia realizację tej koncepcji w każdym zakresie przy użyciu urządzeń bezprzewodowych (PALMTOP). Cechy charakterystyczne KS-OMB:

 • Bezprzewodowa komunikacja z bazą danych,
 • Możliwość zainstalowana na różnych platformach systemowych: Unix, Linux, Windows,
 • Szybkość w dostępie do danych,
 • Pełne zabezpieczenie aplikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich modułów dopiero po zalogowaniu się do systemu,
 • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów po stronie magazynu,
 • Obsługę i ewidencję zarówno opakowań zwrotnych jak i kartonów.

 • PODPIS ELEKTRONICZNY KS-EDE

  Oprogramowanie KS-SODYS jest w pełni przygotowane na obsługę podpisu elektronicznego. Podsystem KS-EDE jest konfigurowalnym produktem informatycznym, umożliwiającym obsługę dokumentów elektronicznych, zgodnie z rozporządzeniem z lipca 2005 opisującego zasady użycia podpisu elektronicznego. KS-EDE zapewnia pełną funkcjonalność, począwszy od podpisywania dokumentu, znakowania czasem, weryfikacją podpisu a skończywszy na archiwizacji dokumentów i zapisie pełnej ich historii.

  DALSZY ROZWÓJ

  System KS-SODYS jest na bieżąco modernizowany na życzenie klientów i dostosowywany do zmieniających się przepisów dotyczących dystrybucji.