Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-MEDIS

Zintegrowany system zarządzania szpitalem

System KS-MEDIS jest specjalistycznym systemem informatycznym, wspomagającym pracę dużej, samodzielnej jednostki medycznej, jaką jest szpital. Niepowtarzalność KS-MEDIS polega na harmonijnym zintegrowaniu w jednym systemie narzędzi (podsystemów) obsługi praktycznie wszystkich sfer działalności szpitala. Nowoczesność, szeroki zakres funkcjonalny oraz przejrzysta budowa są gwarancją wysokiej jakości oraz sukcesu wdrożenia oprogramowania w Państwa placówce.

Głównym zadaniem systemu KS-MEDIS jest wspomaganie pracy szpitala za pomocą informatycznych narzędzi gromadzenia oraz przetwarzania danych. System pozwala na obsługę wszystkich dziedzin działalności szpitala: zarówno tych zakwalifikowanych do szeroko rozumianego gromadzenia danych medycznych, jak i tych związanych z czynnościami o charakterze administracyjnym. W części medycznej są to: Ruch Chorych i statystyka medyczna (zlecenia, rejestrowanie zasobów wykorzystywanych podczas wykonywania usług, dietetyka, blok operacyjny, oddziały, stacja dializ, gabinety zabiegowe, SOR), zakłady diagnostyczne (laboratorium analityczne, mikrobiologiczne, serologiczne, bank krwi, diagnostyka obrazowa - USG oraz RTG), zakażenia szpitalne oraz apteka szpitalna. W ramach systemów administracyjnych, na KS-MEDIS składają się: System Finansowo-Księgowy, System Kadry-Płace, System Środki Trwałe, System Wspomagający Zarządzanie Gospodarką Materiałową. Dzięki mechanizmom wewnętrznej komunikacji, następuje automatyczna wymiana danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami strukturalnymi szpitala, w tym: izbą przyjęć, oddziałami, laboratorium, magazynem, apteką, stanowiskiem monitoringu zakażeń szpitalnych, itd.

KS-MEDIS to nowy sposób na kompleksową informatyzację szpitala. System został zbudowany z elementów, które mogą funkcjonować jako indywidualne podsystemy, a jednocześnie są w pełni ze sobą kompatybilne tworząc uporządkowany wewnętrznie system KS-MEDIS.

 • •KS-MEDIS - Ruch Chorych / Statystyka Medyczna
  • •Izba przyjęć, oddziały, gabinety zabiegowe
  • •Szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny
  • •Stacja dializ
  • •Statystyka, rozliczenie z NFZ
  • •Zlecenia, dokumentacja medyczna
  • •Koszty jednostkowe, użyte zasoby
  • •Planowanie wykorzystania zasobów
  • •Gospodarka żywieniowa, diety, kuchnia
 • •KS-MEDIS - Zakażenia Szpitalne
  • •Rejestracja zakażeń, statystyka zakażeń
  • •Mikrobiologia szpitalna, dochodzenie mikrobiologiczne
  • •Dochodzenie epidemiologiczne
 • •KS-MEDIS - Przychodnia Przyszpitalna
  • •Rejestracja, kasa, zestawienia, raporty
  • •Dokumentacja medyczna
 
 • •KS-MEDIS - Diagnostyka Laboratoryjna
  • •Rejestracja, statystyka, kasa, kontrola jakości
  • •Pracownia analityczna / współpraca z analizatorami
  • •Pracownia mikrobiologiczna
  • •Pracownia serologiczna
  • •Inne pracownie
  • •Zdalny dostęp do bazy danych (obsługa kontrahentów)
 • •KS-MEDIS - Diagnostyka Medyczna
  • •Diagnostyka obrazowa (USG, RTG)
 • •KS-MEDIS - Apteka
 • •KS-MEDIS - Programy Administracyjne
  • •Kalkulacja Kosztów
  • •Finanse - Księgowość
  • •Kadry - Płace
  • •Środki Trwałe

Podstawowe zalety Systemu KS-MEDIS to:

 • •możliwość dowolnego zestawiania podsystemów obsługi szpitala w ramach KS-MEDIS = skalowalność do potrzeb jednostki,
 • •pełna kompatybilność w ramach podsystemów dzięki zastosowaniu jednolitego formatu wymiany danych,
 • •nowoczesność zastosowanych rozwiązań oraz narzędzi,
 • •prosta oraz intuicyjna obsługa,
 • •pełny zestaw narzędzi informatycznych do obsługi poszczególnych dziedzin działalności szpitala,
 • •możliwości wielowymiarowej analizy zgromadzonych danych (optymalizacja kosztów),
 • •zgodność z aktualnymi przepisami,
 • •możliwość obsługi dokumentacji medycznej podpisywanej cyfrowo.

BUDOWA I FUNKCJE

Głównym celem systemu informatycznego KS-MEDIS jest osiągnięcie wyższych standardów obsługi pacjenta oraz dostarczenie narzędzi wspomagających podejmowanie kluczowych decyzji dla nowoczesnego zarządzania placówką medyczną. System wspomaga zarządzanie w następujących obszarach:

 • zarządzanie informacją (sprawne gromadzenie, bezpieczne przechowywanie danych, wielowymiarowe analizy oraz statystyki),
 • zarządzanie dokumentacją (formularze medyczne, archiwizacja dokumentacji, automatyczne generowanie wydruków),
 • zarządzanie kosztami (analiza kosztów, optymalizacja kosztów leczenia),
 • zarządzanie świadczeniami oraz lekami (elektroniczny przepływ informacji, farmakoekonomika, rejestracja świadczeń medycznych, zarządzanie pobytem pacjenta w szpitalu),
 • zarządzanie strumieniem pracy (organizacja pobytów pacjentów oraz realizacji świadczeń),
 • zarządzanie czasem (dostęp do pełnej informacji w każdej chwili, elektroniczny przepływ informacji w ramach instalacji sieciowej).

IZBA PRZYJĘĆ: organizacja hospitalizacji pacjentów
Izba Przyjęć jest podstawowym modułem integrującym pozostałe moduły części medycznej systemu. Obejmuje logiczno-organizacyjną strukturę szpitala. Moduł odpowiada za sprawną organizację ruchu chorych (zgłoszeń oraz przyjęć pacjentów na hospitalizację). Ponadto moduł stanowi "mapę" pobytu pacjenta na poszczególnych oddziałach oraz przebiegu jego hospitalizacji. W każdej chwili Użytkownik dysponuje pełną informacją o historii leczenia pacjenta na poszczególnych Oddziałach.

ZLECENIA: rejestracja świadczeń medycznych oraz zasobów
Wszystkie usługi wykonane podczas pobytu pacjenta (wraz z zasobami towarzyszącymi wykonaniu usługi) rejestrowane są w module Zlecenia. Zgromadzone w nim informacje stanowią bazę do prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (lub innymi podmiotami). Kalkulację kosztów leczenia umożliwia szczegółowa rejestracja danych na tym poziomie (np. liczba godzin pracy lekarza, rezerwacji sali operacyjnej, liczba jednostek leku, itd.).

ODDZIAŁY: historia leczenia pacjenta
Tutaj rejestrowane są wszystkie informacje o procesie leczenia pacjenta na danym Oddziale. Wykonane usługi, ordynowane leki, przepustki, zabiegi, wyniki badań laboratoryjnych, diety, itd. - system umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji medycznej. Łatwy dostęp do danych archiwalnych ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących ścieżki leczenia. W każdej chwili można wygenerować żądaną dokumentację. Elektroniczne formularze medyczne ułatwiają wprowadzanie danych (zamiast wpisywania danych z klawiatury, Użytkownik korzysta z gotowych słowników).

PLANOWANIE ZASOBÓW: co, gdzie oraz kiedy?
Moduł pozwala planować zapotrzebowanie na poszczególne zasoby materialne oraz ludzkie (np. planowanie dyżurów lekarzy). Planowanie zasobów pozwala optymalnie wykorzystać posiadaną bazę kadrową oraz materiałową. System rezerwacji umożliwia sprawne przygotowanie zadań realizowanych przez placówkę medyczną. Perfekcyjna organizacja to gwarancja osiągania wysokich standardów obsługi hospitalizowanych pacjentów.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY: ergonomia pracy
Umożliwia rejestrację i obsługę pobytu pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z uwzględnieniem jego specyfiki. Uwzględniono obsługę rejestracji, systemu segregacji medycznej, diagnostyki i leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. System umożliwia też kierowanie pacjentów do gabinetów lekarskich i ich obsługę.

BLOK OPERACYJNY: zabiegi oraz operacje pacjenta
Wszystkie te czynności, które wiążą się z pobytem pacjenta na bloku operacyjnym rejestrowane są w specjalnie przygotowanym module. Od planowania operacji po gromadzenie szczegółowych danych o przebiegu, zastosowanych procedurach oraz materiałach - moduł pozwala na jeszcze lepsze zorganizowanie czynności związanych z operacją oraz przygotowanie niezbędnych narzędzi oraz materiałów. Efektem jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

STACJA DIALIZ: kompleksowa obsługa
Wspomaga planowanie i odnotowanie wykonanych zabiegów hemodializy lub dializy otrzewnowej z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji i niezbędnej dokumentacji. Ewidencji podlegają m.in. szczegóły dotyczące wykonanych pacjentowi dializ, informacje o podawanych i przepisanych lekach, wyniki badań, zlecenia, personel wykonujący dializy oraz dane niezbędne do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

DIETETYKA: zdrowe menu dla pacjenta
Zastosowane narzędzia informatyczne pozwalają zaplanować oraz dopasować dietę do konkretnego pacjenta. Moduł oferuje szereg rozwiązań ułatwiających pracę osób odpowiedzialnych za komponowanie diety szpitalnej. Użytkownik może m.in. zestawiać menu na podstawie zawartości składników pokarmowych w poszczególnych potrawach z uwzględnieniem norm stosowanych dla przyjętej diety. Po analizie wszystkich zadanych wielkości, program szacunkowo planuje zapotrzebowanie na surowce dla przygotowania określonej ilości diet na dany okres. Ponadto w module można definiować cenniki diet, przygotowywać oraz drukować jadłospisy, itd.

KONTRAKTY: zawieranie umów oraz rozliczanie kosztów
Na podstawie zebranych informacji o wykonywanych świadczeniach oraz rozchodzie materiałów, system generuje wymagane przez NFZ zestawienia refundacyjne. KS-MEDIS umożliwia ponadto rozliczanie kosztów usług wykonywanych na rzecz innych jednostek.

STATYSTYKA MEDYCZNA: zestawienia zgromadzonych danych
KS-MEDIS oferuje szerokie możliwości generowania wielowymiarowych zestawień na podstawie zgromadzonych danych. Możliwe jest tworzenie m.in. zestawień medycznych, ewidencyjnych, pobytów, udzielanych świadczeń, itd. Moduł pozwala na automatyczną oraz szybką analizę wyników bez prowadzenia dodatkowych obliczeń. Wyniki zestawień mogą być prezentowane w formie tabelarycznej oraz graficznej.

KALKULACJA KOSZTÓW: optymalizacja kosztów leczenia pacjenta
System zawiera funkcje umożliwiające automatyczne wprowadzanie składników kosztów leczenia, w tym badań lekarskich, ordynowanych leków, wykonanych zabiegów, zużytych materiałów, itp. Moduł Kalkulacja Kosztów pozwala na:

 • •monitorowanie kosztów leczenia pacjenta w dowolnym momencie pobytu w szpitalu,
 • •wyliczenie całkowitego kosztu hospitalizacji pacjenta,
 • •prowadzenie rachunku kosztów,
 • •określanie jednostkowych kosztów procedur medycznych.

LABORATORIUM: precyzja oraz jakość w laboratorium
System KS-MEDIS zawiera podsystem zarządzania laboratorium. Dzięki temu zlecenia na badania laboratoryjne mogą być bezpośrednio przesyłane z Oddziału do laboratorium. Również informacje zwrotne - wyniki badań - dostarczane są drogą elektroniczną.
System zarządzania laboratorium wprowadza wysokie standardy w zakresie jakości wykonywanych badań oraz obsługi pacjentów. Pełną automatyzację uzyskano dzięki kodowaniu badań oraz płynnej współpracy z urządzeniami laboratoryjnymi.

Więcej informacji o systemie zarządzania laboratorium >>>

ZAKAŻENIA SZPITALNE: informatyczne narzędzia walki z zakażeniami szpitalnymi
Podsystem umożliwia m.in. czynną analizę zakażeń szpitalnych, generowanie list pacjentów z określonych grup ryzyka, generowanie współczynników zakażeń szpitalnych (dla poszczególnych Oddziałów lub całej jednostki), monitoring pacjentów z grup ryzyka, tworzenie wielowymiarowych analiz danych statystycznych dotyczących zakażeń szpitalnych oraz ich wizualizację. Zgromadzone dane stanowią punkt wyjścia do podejmowania decyzji w zakresie polityki lekowej (farmakoekonomika).

Więcej informacji o systemie aktywnej analizy zakażeń szpitalnych >>>

APTEKA: logistyka w zakresie dystrybucji leków
System pozwala zorganizować procesy związane z zamówieniami oraz obiegiem leków w ramach szpitala. Jego funkcje koncentrują się m.in. na: rejestracji zapotrzebowania za poszczególne leki w ramach Oddziałów, wydawaniu leków, generowaniu zamówień na farmaceutyki, generowaniu płatności, tworzeniu analiz oraz zestawień statystycznych w zakresie gospodarki lekowej, nadzorowaniu stanów magazynowych, itd.

Więcej informacji o systemie obsługi apteki szpitalnej >>>

DALSZY ROZWÓJ

Duży stopień zróżnicowania realizowanych funkcji powoduje, że Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Szpitala KS-MEDIS będzie na bieżąco dostosowywany do indywidualnych wymagań jednostek medycznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie tworzonej dokumentacji sprawozdawczej. Na bieżąco obserwujemy zmiany zachodzące w koncepcjach zarządzania placówkami służby zdrowia. Stąd KS-MEDIS będzie z pewnością rozwijany pod kątem zaawansowanych technik przetwarzania oraz analizy danych na potrzeby wspomagania decyzji menedżerskich.