EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elementy systemu identyfikacji pacjentów

Aktualne regulacje prawne dopuszczają prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
2) zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;
3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
4) identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i rejestrowanych przez nią zmian;
5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie XML i PDF;
6) eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;
7) wydrukowanie dokumentacji w formach określonych w rozporządzeniu.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. wprowadza obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej od dnia 1 sierpnia 2014r.

GENEROWANIE HISTORII ZDROWIA I CHOROBY ZE ZŁOŻENIEM PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wprowadziło podstawowe wymagania dla elektronicznej dokumentacji medycznej:

 • Dokument powinien być sporządzony w formacie XML.
 • Dokument powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym.
 • Dokument powinien być opatrzony znacznikiem czasu.

  Podpisywanie EDM za pomocą bezpiecznego podpisu ze znacznikiem czasu oznacza dla Świadczeniodawcy niemałe koszty i nie jest już wymagane, ale nadal aplikacje Kamsoft wspierają taki sposób podpisywania udostępnianej elektronicznej dokumentacji medycznej.

  GENEROWANIE HISTORII ZDROWIA I CHOROBY ZE ZŁOŻENIEM PODPISU PRZY UŻYCIU CERTYFIKATU

  Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r znacząco zmieniło wymogi jakie musi spełniać dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej. Do tej pory wymagane było zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym. Wymagane było także zastosowanie znaczników czasu w celu oznaczenia chronologii wpisów. Nowa ustawa wymaga tylko, aby system teleinformatyczny zapewniał zachowanie integralności oraz wiarygodności dokumentacji.

 • W aplikacjach Kamsoft istnieje możliwość podpisywania dokumentacji za pomocą certyfikatu opartego na kluczu prywatnym i publicznym zapewniającym autentyczność, niezaprzeczalność oraz integralność danych. Jest to rozwiązanie bardzo zbliżone do samego podpisu elektronicznego i opiera się na mniej więcej tych samych mechanizmach.
 • Rozróżniane są dwa typy certyfikatów:
 • główny - jest to certyfikat samopodpisujący się, o który opiera się cały mechanizm,
 • certyfikaty pracowników - są to certyfikaty podpisane certyfikatem głównym podmiotu.
 • Podpisywanie za pomocą certyfikatów nie wymaga od Świadczeniodawcy ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem podpisu elektronicznego i znaczników czasu.

  ZABEZPIECZENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  Prawo nakazuje ochronę dokumentacji medycznej, w tym również elektronicznej, w dwóch obszarach:

 • ZABEZPIECZENIE DOKUMENTACJI PRZED USZKODZENIEM, LUB UTRATĄ

  Kamsoft oferuje system archiwizacji dokumentacji medycznej KS-ADMED, którego głównym zadaniem jest właśnie archiwizacja wszystkich dokumentów elektronicznych natychmiast po ich podpisaniu. • ZABEZPIECZENIE PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH

  Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza dla podmiotów przetwarzających dane osobowe obowiązek ochrony tych danych w sposób przewidziany w rozporządzeniu. Dane wrażliwe w systemach podłączonych do internetu, a więc praktycznie w każdym gabinecie i przychodni, należy chronić na poziomie wysokim. Administrator Danych Osobowych (tzw. ADO) zobowiązany jest przygotować i wdrożyć Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z wymaganymi załącznikami.


  Kamsoft oferuje narzędzie KS-BDO ułatwiające przygotowanie i aktualizację wymaganej dokumentacji, oraz usługę konsultacji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.