OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W przypadku, gdy KAMSOFT WARMIA Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych, dalej „Administrator”, informuje o pełnych danych Administratora:

KAMSOFT WARMIA Sp. z o. o.
10-686 OLSZTYN, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 302

wpisana przez Sąd Rejonowy dla miasta Olsztyna VIII wydział KRS pod nr 0000259202
NIP: 7393553661, REGON: 280127143, kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony,
w tym danych kontaktowych Administratora:
Telefon: (+48) 895337221 , Fax: (+48) 895236939 , Adres email: biuro@warmia.kssa.pl

W związku z tym, iż Administrator może przetwarzać dane osobowe pochodzące z różnych źródeł, Administrator przedstawia dodatkowo:

dla przypadków zbierania danych osobowych od osób, których dane dotyczą następujące informacje:

1. Regulamin, umowa lub inny instrument prawny, w związku z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, każdorazowo określają:
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 • Cel przetwarzania danych osobowych
 • Odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych,
 • Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane.
2. Niezależnie od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych wskazanych w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, przetwarzanie danych osobowych zwykłych, które nie będzie prowadziło do naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, może odbywać się również w celach będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich (w tym przede wszystkim: podmiotów z grupy kapitałowej Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem), którymi w szczególności mogą być cele:
 • związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, w tym w szczególności możliwość oferowania świadczenia usług oraz oferowanie produktów przez Administratora, lub podmioty z nim współpracujące,
 • analityczne dla potrzeb ogólnej optymalizacji produktów i usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi Administratora,
 • dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • badania satysfakcji klientów celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług Administratora.
W takich przypadkach dane, będą przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony przez osobę, której dane dotyczą, skuteczny sprzeciw.

3. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do przetwarzana danych osobowych, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

4. Niezależnie od odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych wskazanych w regulaminie, umowie lub innym instrumencie prawnym, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych osobowych przez Administratora, odbiorcami danych każdorazowo mogą być:
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie części,
 • inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, podmioty z grupy kapitałowej Administratora,
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) - cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.

8. W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego, w związku, z którymi dochodzi do zbierania danych przez Administratora, pierwszeństwo ma treść odpowiednio ww. regulaminu, umowy lub innego instrumentu prawnego.

dla przypadków, w których dane osobowe pozyskano nie od osób, których dotyczą następujące informacje:

1. Pierwsza wiadomość Administratora skierowana do osoby, której dane dotyczą lub inny instrument prawny, każdorazowo określa:
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
 • Kategorie danych osobowych pozyskanych przez Administratora,
 • Cel przetwarzania danych osobowych,
 • Odbiorców lub kategorie odbiorów danych osobowych,
 • Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane,
 • Źródło pochodzenia danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy dotyczy - o pochodzeniu danych ze źródeł dostępnych publicznie.
2. Niezależnie od podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, wskazanych w pierwszej wiadomości Administratora skierowanej do osoby, której dane dotyczą lub innym instrumencie prawnym, przetwarzanie danych osobowych zwykłych, które nie będzie prowadziło do naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, może odbywać się również w celach będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich (w tym przede wszystkim: podmiotów z grupy kapitałowej Administratora i podmiotów współpracujących z Administratorem), którymi w szczególności mogą być cele:
 • związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, w tym w szczególności możliwość oferowania świadczenia usług oraz oferowanie produktów przez Administratora, lub podmioty z nim współpracujące,
 • analityczne dla potrzeb ogólnej optymalizacji produktów i usług Administratora, optymalizacji procesów obsługi Administratora,
 • dowodowe na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • badania satysfakcji klientów celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług Administratora.
W takich przypadkach dane, będą przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony przez osobę, której dane dotyczą, skuteczny sprzeciw.

3. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w oparciu o zautomatyzowanie podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W przypadku, gdy Administrator zdecyduje się na zautomatyzowane podejmowanie decyzji zostanie to uregulowane w pierwszej wiadomości Administratora skierowanej do osoby, których dane dotyczą lub innym instrumencie prawnym, w szczególności zostaną w nich określone istotne zasady i konsekwencje przetwarzania danych osobowych opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

4. Niezależnie od odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych wskazanych w pierwszej wiadomości Administratora skierowanej do osoby, której dane dotyczą lub innym instrumencie prawnym, odbiorcami danych każdorazowo mogą być:
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie części,
 • inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, podmioty z grupy kapitałowej Administratora,
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przeniesienia odbywa się na podstawie zgody) - cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważna podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą za pośrednictwem niniejszego Serwisu, który jest oficjalnym kanałem komunikacyjnym między Administratorem a osobami, których, przetwarzane przez Administratora, dane osobowe dotyczą.

8. W razie sprzeczności między treścią ww. postanowień a treścią pierwszej wiadomości Administratora skierowanej do osoby, której dane dotyczą lub innego instrumentu prawnego, pierwszeństwo odpowiednio treść ww. wiadomości lub innego instrumentu prawnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku, gdy KAMSOFT S.A. jest administratorem danych osobowych, dalej „KAMSOFT”, Administrator informuje o:
 • KAMSOFT przetwarza dane powyższych osób, w tym klientów końcowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia im i aktualizacji licencji na Produkty lub w celu świadczenia na ich rzecz usług bezpośrednio przez KAMSOFT,
 • KAMSOFT przetwarza powyższe dane przez cały okres obowiązywania udzielonym tym osobom, w tym klientom końcowym, licencji na Produkty, lub świadczenia na ich rzecz usług bezpośrednio przez KAMSOFT, tj. do dnia wygaśnięcia, lub upływu terminu wypowiedzenia tej licencji, lub wygaśnięcia, rozwiązana, lub odstąpienia od umowy na świadczenie tych usług, nie krócej jednak niż do zakończenia czynności związanych z usunięciem tych danych,
 • odbiorcami tych danych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy KAMSOFT, realizujący zadania w ramach udzielonej powyższym osobom, w tym klientom końcowym, licencji (w tym jej aktualizacji) i świadczonych na rzecz tych osób usług bezpośrednio przez KAMSOFT.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w KAMSOFT można znaleźć pod adresem: http://www.kamsoft.pl/daneosobowe/obowiazekinformacyjny