KS-SODEL

Zarządzanie Dystrybucją Leków

KS-SODEL należy do najnowszej gene­racji produktów informatycznych  wspomagających pracę w przedsiębiorstwie o charakterze farmaceutycznym i weterynaryjnym. Zasto­sowanie najnowszych rozwiązań ofero­wanych przez technologię firmy Oracle oraz nowoczesnych na­rzę­dzi projekto­wych i programistycznych poz­woliło na opraco­wanie innowacyjnego systemu informatycz­nego, który w kom­pletny spo­sób zaspokaja potrzeby zarówno średnich, jak i dużych firm zajmu­jących się dystry­bucją leków. Bazując na wieloletnim doś­wiadczeniu oraz stałej współpracy z hur­townikami, dys­trybu­torami, producentami i impor­terami, zbudo­waliśmy narzędzie ce­chujące się nowa­torskim podej­ściem do dystrybucji.

KS-SODEL wyposażony jest w najnowsze standardy elektronicznej wymiany danych stosowane w Unii Europejskiej, co zna­cząco ułatwia współpracę z dostawcami oraz odbiorcami, umożliwiając zmniej­szenie kosztów związanych z przetwa­rzaniem zamówień oraz wprowadzaniem doku­mentów. Wynika to ze zmniejszenia nakła­du pracy potrzebnego do obsługi pojedyn­czych dokumentów oraz ograniczenia ilości pomyłek związanych z wprowa­dzeniem danych. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w  kontekście wymiany danych pomiędzy centralą przedsiębiorstwa a oddziałami, co poprzez efekt skali pozwala zaoszczędzić znaczne nakłady finansowe.

KS-SODEL można podzielić na dwie równo­rzędne części: część dystrybucyjną – wspo­magającą działalność hurtowni oraz część administra­cyjną, czyli wspomagającą zarządzanie przedsię­biorstwem.

System centralny składa się z kilkunastu zintegrowanych podsystemów. Każdy z nich zapewnia obsługę poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Do najważ­niejszych modułów tworzących sys­tem należą:

SYSTEM OBSŁUGI HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ I WETERYNARYJNEJ KS-HFW

Zarządzenie magazynem i dystrybucją jest  zagadnieniem strategicznym zarówno z punktu widzenia producenta jak i hurtowni. Optymalizacja procesów składowania pozwala na obniżenie koszów przy równoczesnym zapewnieniu płynności dostaw do odbiorców. Najważniejsze funkcje: sprzedaż (obsługa dystrybucji), zamówienia  (zarządzenie zapasami, planowanie i kontrola zamówień, bieżąca kontrola braków, wspomaganie działu zaopatrzenia), zakupy (kontrola towaru), zestawienia, magazyn (zarządzenie towarem w magazynie z możliwością tworzenia dokumentów magazynowych i przesunięć towarów, obsługa kodów kreskowych i urządzeń bezprzewodowych).

ZWALIDOWANY SYSTEM OBSŁUGI HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ KS-HFW VE

KS-HFW VE to zwalidowany system spełniający wymogi Prawa Farmaceutycznego. KS-HFW VE powstał na bazie systemu KS-HFW i został odpowiednio rozbudowany. Poza funkcjonalnościami systemu KS-HFW posiada funkcjonalności spełniające wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej specjalnie dedykowane dla ZWALIDOWANEGO SYSTEMU SKOMPUTERYZOWANEGO.

OBSŁUGA MAGAZYNU BEZPRZEWODOWEGO KS-OMB

Magazyn bezprzewodowy to nowoczesna technologia obiegu dokumentów oraz realizacji zadań w magazynie. System KS-SODEL posiada rozszerzenie funkcjonalne w postaci modułu KS-OMB, który zapewnia realizację tej koncepcji w każdym zakresie przy użyciu urządzeń bezprzewodowych (PALMTOP). Cechy charakterystyczne KS-OMB:

 • Bezprzewodowa komunikacja z bazą danych,
 • Możliwość zainstalowana na różnych platformach systemowych: Unix, Linux, Windows,
 • Szybkość w dostępie do danych,
 • Pełne zabezpieczenie aplikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich modułów dopiero po zalogowaniu się do systemu,
 • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów po stronie magazynu,
 • Obsługę i ewidencję zarówno opakowań zwrotnych jak i kartonów.
 • ZWALIDOWANY SYSTEM OBSŁUGI MAGAZYNU BEZPRZEWODOWEGO KS-OMB VE

  KS-OMB VE to zwalidowany system do obsługi magazynu za pomocą urządzeń bezprzewodowych, gotowy do wykorzystania w procesie walidacji GDP (Good Distribution Practice) zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego. Jest to rozwiązanie specjalnie dedykowane dla hurtowni farmaceutycznej posiadającej zwalidowany system obsługi hurtowni farmaceutycznej KS-HFW VE. KS-OMB VE powstał na bazie KS-OMB i został odpowiednio przygotowany pod kątem spełnienia wymogów GDP.

  KOMUNIKACJA ON-LINE KS-STI

  Podstawowym zadaniem modułu jest stworzenie kanału komunikacji pomiędzy producentem/hurtownią a kontrahentem, który umożliwia min. składanie zamówień on-line, dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej oraz innych strategicznych danych. Dzięki temu klient uzyskuje możliwość bieżącej obserwacji stanu realizacji zamówienia z pomocą przeglądarki internetowej lub bezpośrednio z własnego systemu informatycznego. Nowoczesny system zamówień on-line znacząco podnosi jakość obsługi kontrahenta. Wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta niewątpliwie powoduje obniżenie kosztów działania zarówno po stronie producenta jak i klienta.

  RELACJE Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI KS-CRM

  Moduł umożliwia realizację polityki Customer Relationshio Management CRM zarówno w kierunku dostawców jak i odbiorców poprzez: zarządzenie pracą grup przedstawicieli handlowych, płynną realizację zamówień, organizację promocji, centralne zarządzenie działaniami marketingowymi, planowanie czasu pracy przedstawicieli, raportowanie do centrali (tworzenie dowolnych zestawień), organizowanie programów lojalnościowych. Rozwiązanie mobilne w łatwy sposób wspomagają organizację procesu sprzedaży i dystrybucji opartą na przedstawicielach handlowych. Moduł gromadzi niezbędne informacje o kontrahentach, pozwala śledzić historię zamówień, grupować klientów wg wybranego klucza, przejrzyście przeglądać dane na temat sprzedaży, zaległości, a w ten sposób planować działania handlowe.

  FINANSE - KSIĘGOWOŚĆ KS-FKW

  Ten nowoczesny moduł wspomaga zarządzenie w zakresie finansów i księgowości. Skutecznie wspiera procesy biznesowe z zakresu controllingu i windykacji. Kluczowe elementy funkcjonalne tego modułu to:

 • W pełni rozlicza działalność firmy z instytucjami podatkowymi,
 • Porządkuje dokumenty w rejestrach, teczkach, dzięki czemu możliwe jest szybkie zlokalizowanie poszukiwanych informacji,
 • Panel windykatora pozwalający zarządzać zobowiązaniami kontrahentów,
 • Sporządzenie wybranych analiz i zestawień na potrzeby zarządzania finansowego.
 • Moduł został wzbogacony w nowoczesne narzędzie rozrachunku, obejmujące funkcje elektronicznej wymiany danych. Pozwala prowadzić ewidencję zarówno w polskich złotych jak i dowolnej walucie obcej z pełnym automatycznym naliczaniem różnic kursowych. Współpraca z pozostałymi modułami w ramach KS-SODEL gwarantuje precyzyjne ewidencjonowanie kosztów w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Tak jak pozostałe moduły systemu, moduł Finanse - Księgowość jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa.

  ANALIZA KOSZTÓW KS-MAK

  Kalkulacja kosztów odkrywa bardzo ważną rolę w procesie wyliczania wysokości kosztu przypadającego na dany ośrodek, wskazuje ona konkretny cel, na jaki koszt został poniesiony. W oparciu o zespół kont, rodzajów i ośrodków kosztów umożliwia dokładne obliczanie  wysokości poniesionych kosztów pośrednich w układzie rodzajowym, równolegle według miejsca powstawania, wyliczanych na podstawie planu rodzajów kosztów oraz nośników kosztów. Z pomocą dostępnych narzędzi można wyliczyć wysokość kosztów poniesionych w kolejnych etapach w danym okresie z rozbiciem na koszty działalności.

  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KS-ZZL

  Moduł KS-ZZL w kompleksowy sposób wspomaga realizację polityki personalnej, wykraczając przy tym daleko poza standardowe możliwości systemów kadrowo-płacowych. Pozwala min. na rejestrację danych personalnych pracowników, ewidencję różnych typów umów, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników wynagrodzeń, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do urzędów skarbowych, zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Moduł umożliwia również generowanie przelewów dla systemów bankowości elektronicznej. Kompleksowo wspiera prowadzenie ewidencji czasu pracy (za pomocą kart lub czytników linii papilarnych).

  EWIDENCJA ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH KS-ESM

  Moduł umożliwia pełną ewidencję: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz przedmiotów niskocennych. Pozwala na prowadzenie dwubiegunowej amortyzacji (bilansowej i podatkowej) z możliwością rozbicia opisów wg. dowolnie zdefiniowanych kryteriów. Moduł ma możliwość gromadzenia dowolnych informacji charakteryzujących elementy majątku. Funkcje zawarte w module pozwalają na sprawne zarządzanie majątkiem trwałym poprzez prowadzenie kartotek majątku trwałego, tworzenie planów amortyzacji oraz ewidencję wszystkich związanych z nim dokumentów od przyjęcia o likwidacji.

  DALSZY ROZWÓJ

  KS-SODEL jest na bieżąco moder­nizowany na życzenie klientów i dos­toso­wywany do zmieniających się przepisów dotyczących dystrybucji leków.