Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Zakażenia szpitalne

System informatyczny aktywnej analizy zakażeń szpitalnych

Jednym z podstawowych warunków poprawy sytuacji epidemiologicznej w każdym szpitalu jest zaprojektowanie oraz budowa nowoczesnego systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Minimalizacja skali zjawiska zakażeń szpitalnych wymaga przede wszystkim wypracowania skutecznych procedur w zakresie systematycznego, szczegółowego gromadzenia oraz przetwarzania danych, a także wprowadzenia aktywnej rejestracji zakażeń. Konieczność dysponowania szerokim zestawem aktualnych informacji stawia przed Zespołami ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych pytania, dotyczące możliwości ich szybkiego zbierania oraz analizy. Skutecznym remedium jest Projekt Informatyczny Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi opracowany przez firmę KAMSOFT.

Projekt łączy zgromadzoną wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie informatyczne firmy KAMSOFT. Dzięki temu powstał system nowoczesny, zgodny ze światową wiedzą epidemiologiczną. Otwiera on wszystkim szpitalom drzwi do skutecznej profilaktyki zakażeń szpitalnych.

Sukces w profilaktyce zakażeń szpitalnych jest możliwy tylko dzięki zastosowaniu skutecznych metod oraz narzędzi. Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi informacjami o Projekcie Informatycznym Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi.

BUDOWA I FUNKCJE

REJESTROWANIE DANYCH

Pierwsze dane wykorzystywane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego wprowadzane są do systemu z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala. Zgromadzony zasób danych jest poddawany wieloaspektowej analizie, przy wykorzystaniu technik statystycznych i prognostycznych, stając się bogatym źródłem wiedzy dla każdego Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Umiejętne wykorzystanie tej wiedzy z jednej strony umożliwia szybką reakcję na istniejące i zidentyfikowane już zakażenia, z drugiej strony pozwala podjąć działania i wprowadzić procedury o charakterze profilaktycznym.

System KS-MEDIS: ZAKAŻENIA SZPITALNE charakteryzuje się budową modułową, która podkreśla wieloaspektowość procesów oraz obszarów dotyczących kontroli zjawiska zakażeń szpitalnych. Tematyczny podział funkcji, oferowanych przez system, pozwala również uprościć jego obsługę.

W skład systemu wchodzą moduły odpowiedzialne za rejestrację danych wejściowych, prowadzenie statystyk i analiz mikrobiologicznych, wspomaganie procesów związanych z dochodzeniem i nadzorem epidemiologicznym.

PODSTAWOWE MODUŁY SYSTEMU

 • MODUŁ REJESTRACJA I STATYSTYKA służy do prowadzenia Centralnego Rejestru Zakażeń Szpitalnych, kart zakażeń dla poszczególnych przypadków oraz opracowywania statystyk (do analiz epidemiologicznych). Funkcje realizowane w ramach tego modułu pozwalają rejestrować i porównywać dane:
 • dotyczące postępowania z pacjentem oddziału zachowawczego (pacjenci nieoperowani) i pacjentem operowanym,
 • wspomagające nadzór nad wybranymi czynnikami ryzyka,
 • pochodzące z analizy mikrobiologicznej dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego (7 organizmów).
 • MODUŁ ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA umożliwia rejestrację wyników oraz opracowywanie statystyk z badań. Przykładowe analizy mikrobiologiczne:
 • pełna analiza mikrobiologiczna czynników etiologicznych wraz z podziałem na zakażenia szpitalne, pozaszpitalne i nosicielstwo,
 • analiza antybiotykooporności.
 • MODUŁ DOCHODZENIE EPIDEMIOLOGICZNE pozwala analizować dane i porównywać wyniki na potrzeby prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego (w tym również wyniki z badań środowiskowych).
 • MODUŁ ODDZIAŁ OIOM wspomaga nadzór epidemiologiczny sprawowany nad pacjentami oddziału intensywnej terapii.
 • MODUŁ ODDZIAŁ NEONATOLOGIA wspomaga nadzór epidemiologiczny sprawowany nad pacjentami oddziału intensywnej terapii noworodków.

 • STRUKTURA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

  W ramach Projektu Informatycznego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi ustalana jest szczegółowa metodologia wdrożenia, która pozwala rozpoznać oczekiwania przyszłych użytkowników systemu, następnie skorelować je z możliwościami aplikacji. Etap analizy przedwdrożeniowej pozwala na przeprowadzenie konfiguracji systemu zgodnie ze specyfiką pracy.

  Budowa oraz obsługa poszczególnych części systemu została ujednolicona. W ten sposób posługiwanie się wszystkimi narzędziami oprogramowania przebiega w podobny sposób. Wszystkie dane w ramach całego systemu gromadzone są w jednej centralnej bazie danych. Ta cecha zapewnia jednokrotność wprowadzania informacji oraz szeroki (w ramach uprawnień) dostęp do nich.

  STATYSTYKI ORAZ ANALIZY

  ANALIZA ZGROMADZONYCH DANYCH

  Na podstawie zgromadzonych danych, system automatycznie generuje zestawienia do bieżących analiz sytuacyjnych. Narzędzia statystyczne systemu pozwalają na wielowymiarową analizę uzyskanych danych. Wyniki analiz mogą być przedstawiane w formie zestawień tabelarycznych lub wykresów. Najważniejsze analizy prowadzone z pomocą systemu KS-MEDIS: Zakażenia Szpitalne to:

 • ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNA
 • ANALIZA EKONOMICZNA
 • ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA
 • DOCHODZENIE EPIDEMIOLOGICZNE
 • ZESTAWIENIA DODATKOWE

 • Do szacunków związanych ze statystyką zakażeń szpitalnych wykorzystuje się:

 • Dane w porównaniu do ilości nowych przyjęć, a więc szacowanie ilości zakażeń w stosunku do liczby pacjentów (nowoprzyjętych pacjentów),
 • Sumaryczną ilość tzw. osobodni, która precyzyjnie opisuje natężenie świadczeń realizowanych w danym miesiącu na danym oddziale. Współczynniki obliczane na tej podstawie są bardziej czułą miarą narażenia na zakażenia,
 • Dane o ilościach dni z zastosowaniem wybranych procedur dla analiz współczynnika zachorowalności wybranej formy zakażenia związanego z zastosowaniem procedur wysokiego ryzyka,
 • Dodatkowo, dla celów statystycznych dane zezwalają na analizę częstości (natężenia) stosowania procedur na oddziałach.

 • ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNA

  Analizy uwzględniające, najważniejsze w epidemiologii szpitalnej, parametry mierzące narażenie pacjentów na zakażenia. Przykładowe współczynniki:

 • Zachorowalność skumulowana,
 • Gęstość zachorowań,
 • Gęstość zachorowań z wybraną procedurą inwazyjną,
 • Indeks ryzyka ZMO (zakażenie miejsca operowanego),
 • Natężenie zastosowania wybranych procedur inwazyjnych,
 • Strumień przyjęć pacjentów na Oddział (średnia długość pobytu pacjenta),
 • Dynamika przyjęć pacjentów na Oddział.

 • ANALIZA EKONOMICZNA

  Statystyki obrazujące nakłady finansowe ponoszone na zwalczanie zjawiska zakażeń szpitalnych. Przykładowe współczynniki:

  Kosztochłonność zakażeń: średnia przedłużenia pobytu pacjentów z powodu zakażeń, "utracone możliwości" szpitala z tytułu dłuższego czasu hospitalizacji zakażonego pacjenta, itd.

  ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA

  Ile przypadków zakażeń szpitalnych zostało potwierdzonych badaniami mikrobiologicznymi.

  Jaki jest związek wyniku badania mikrobiologicznego z zastosowaną farmakoterapią.

  Udział wyników dodatnich wśród materiałów pochodzących od pacjentów, u których stwierdzono różne formy zakażeń szpitalnych.

  ZAKAŻENIA SZPITALNE / POZASZPITALNE

  Współczynnik zachorowalności dla zakażeń szpitalnych w przeliczeniu na liczbę pacjentów lub osobodni.

  Odsetek zakażeń.

  Współczynnik zachorowalności dla zakażeń miejsca operowanego z rozbiciem na rodzaj zakażenia.

  DOCHODZENIE EPIDEMIOLOGICZNE

  Systemu umożliwia wykonanie analizy kontaktów pacjenta z innymi pacjentami przebywającymi w danym okresie na tej samej sali / na tym samym oddziale z uwzględnieniem informacji o zarejestrowanych kartach zakażeń czy wystąpieniem patogenu alarmowego.

  DALSZY ROZWÓJ

  KS-MEDIS: ZAKAŻENIA SZPITALNE to system, którego ewolucja jest równoległa do rozwoju wiedzy z dziedziny Zakażeń Szpitalnych. Jak zawsze, będziemy na bieżąco dostosowywać funkcjonalność systemu do zmieniających się wymagań otoczenia zewnętrznego. Wszystkie generowane zestawienia, współczynniki oraz zakres gromadzonych danych będą aktualizowane zgodnie z wytycznymi  Krajowych Konsultantów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto rozwój systemu oznacza dla nas jego systematyczne dostosowywanie do wymagań Klientów. Najbliższe plany rozbudowy przewidują wyposażenie systemu w nowe, praktyczne narzędzia wielowymiarowej analizy zgromadzonych danych. Ciągłe udoskonalanie systemu KS-MEDIS: ZAKAŻENIA SZPITALNE koncentrować się będzie na wypracowaniu procedur jeszcze skuteczniejszego wykrywania potencjalnych źródeł zagrożeń dla hospitalizowanego pacjenta.