KS-SOMED

Opis funkcjonalności

Lp.OpcjaOpis
1KS-SOMED (Rejestracja)Rejestracja zawiera następujące moduły: Terminarz, Zlecenia, Kasa, Umowy, Deklaracje, Zestawienia i Rozliczenia, Kartoteki, Serwis oraz Administrator.
2KS-SOMED (Medycyna)Obejmuje funkcjonalność pakietu Rejestracja + prowadzenie dokumentacji medycznej.
3Moduł RehabilitacjaZadaniem modułu Rehabilitacja jest usprawnienie procedury planowania zabiegów rehabilitacyjnych. W tym celu wykorzystywany jest terminarz z dodatkowym narzędziem planowania wizyt pacjentów. Możliwości modułu Rehabilitacja:
 • definicja zasobów, tzn. jakie aparaty są dostępne i jakie zabiegi są wykonywane na poszczególnych aparatach,
 • ustalenie planu pracy gabinetów oraz poszczególnych pracowników z uwzględnieniem wykorzystywanych aparatów,
 • rezerwacja zabiegów dla pacjentów na określony termin, możliwość wyboru zgodnie z preferencjami pacjenta z wolnych terminów,
 • wykorzystywanie łancuchów usług do umawiania pacjentów na cykle zabiegów,
 • wyszukiwanie wolnych terminów z uwzględnieniem wolnych zasobów, oraz wymogów technologii medycznej (kolejność zabiegów, przerwy pomiędzy zabiegami),
 • tworzenie i drukowanie list pacjentów, pracowników, gabinetów, wizyt, terminarza oraz kartotek pacjentów,
 • planowanie i zwielokrotnienie zabiegów rehabilitacyjnych.
 • 4Moduł StomatologModuł Stomatolog słuzy do gromadzenia pełnej dokumentacji medycznej stanu zdrowia pacjentów, tworzonej przez lekarza stomatologa. Najważniejsze funkcje modułu Stomatolog:
 • rejestrowanie stanu uzębienia pacjenta (zdiagnozowanie rozpoznań dotyczących zębów i jamy ustnej),
 • szczegółowe opisanie wizyty pacjenta oraz jej zobrazowanie na diagramie uzębienia,
 • przeglądanie i modyfikacje danych wprowadzonych w innych modułach,
 • rejestrowanie wyników badań,
 • wypełnianie i przeglądanie formularzy wywiadów stomatologicznych,
 • drukowanie diagramu stanu uzębienia,
 • wystawianie i drukowanie recept zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 • drukowanie dawkowania leków,
 • wystawianie i drukowanie zwolnień lekarskich,
 • wprowadzanie i przeglądanie zdjęć dołączonych do wizyty pacjenta.
 • 5Moduł OkulistaZadaniem modułu Okulista jest wspomaganie pracy gabinetu okulistycznego. Moduł rozszerza funkcjonalność systemu, o zadania typowe dla gabinetu okulistycznego, takie jak:
 • rejestrowanie parametrów oczu pacjenta,
 • wystawianie i drukowanie recept okularowych i soczewkowych,
 • wykorzystanie bazy soczewek podczas wystawiania recepty,
 • automatyczne generowanie zamówien do producentów na soczewki kontaktowe na podstawie dopasowanych soczewek oraz ich wydruk.
 • 6Moduł Medycyna PracyRejestrowanie historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Wspomaganie pracy lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne oraz sprawujących opiekę zdrowotną nad: pracownikami określonych zakładów pracy, uczniami szkół ponadpodstawowych, studentami szkół wyższych oraz uczestnikami studiów doktoranckich. Praca w module umożliwia:
 • wystawianie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy w formie zaświadczeń,
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich dla uczniów, studentów i doktorantów,
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich dla kierowców oraz dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych,
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich w celu wydania pozwolenia na broń,
 • dostęp do kompletnych informacji o pacjencie: danych osobowych, miejsca nauki lub zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, listy czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na zajmowanych stanowiskach, listy badań wstępnych oraz okresowych, listy wystawionych orzeczeń, chorób zawodowych,
 • automatyczne planowanie wizyt, planowanie badań,
 • rezerwowanie wizyt, rejestrowanie faktu wykonywania oraz pomijania badań,
 • tworzenia księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych,
 • tworzenia księgi odwołań,
 • tworzenie wyselekcjonowanej listy badań medycyny pracy według: statusu badań; zakładu pracy, w którym zatrudnieni są pacjenci; szkół lub uczelni, w których kształcą się pacjenci; planowanych terminów badań; daty wykonania lub rezerwacji badania itd.,
 • tworzenie wydruków rejestru wydanych orzeczeń, księgi podejrzeń i rozpoznań chorób zawodowych oraz księgi odwołań od treści zaświadczeń według numerów lub dat.
 • 7Moduł PoczekalniaObsługa pacjentów oczekujących na wizytę w poczekalni przed gabinetem. Dodatkowa informacja o pacjencie na linii rejestracja-gabinet. Dostępne statusy pacjenta, to: oczekujący, proszony, przyjęty, umówiony na inny termin, usunięty z kolejki.
  8Moduł Punkt pobrańPunkt pobrań stanowi bufor pomiędzy skierowaniami na badania wystawionymi w systemie KS-SOMED, a podmiotem wykonującym (laboratorium) otrzymującym skierowania poprzez transmisje protokołem HL7. Funkcjonalność punktu pobrań:
 • dodanie nowych oraz przeglądanie istniejących skierowań na badania laboratoryjne w systemie,
 • rejestracja pobranego materiału od pacjenta,
 • przyjęcie opłaty za wykonane badania laboratoryjne oraz ich zafakturowanie,
 • wysyłanie skierowań na badania laboratoryjne do podmiotu wykonującego,
 • rejestracja wyników badań otrzymanych od podmiotu wykonującego (laboratorium).
 • 9Moduł Laboratorium protetyczneFunkcja dedykowana dla kliniki stomatologicznej. Magazyn protez, produkcja, konsultacje protetyka, reklamacje.
  10Moduł PogotowieOrganizacja i obsługa Pogotowia.
 • Definicja zespołów wyjazdowych,
 • Ustalenie składu zespołów wyjazdowych,
 • Powody wezwań,
 • Dyspozytornie,
 • Transporty,
 • Wezwania,
 • Nocna pomoc lekarska,
 • Wezwania - Centralna Dyspozytornia,
 • Przeglądanie zgłoszeń.
 • 11Moduł RISRIS (z ang. Radiology Information System), obsługa pracowni radiologicznej.
 • Rezerwowanie zleceń na badania diagnostyczne, wprowadzonych bezpośrednio w module RIS,
 • Przeglądanie oraz rezerwowanie skierowań na badania diagnostyczne, wystawionych w modułach systemu KS-SOMED: Gabinet oraz Zlecenia,
 • Wysyłanie zleceń na badania diagnostyczne do systemu obsługi pracowni radiologicznej (PACS) z wykorzystaniem protokołu HL7,
 • Wprowadzanie opisu do wykonanych badań diagnostycznych przez lekarza radiologa, a następnie automatyczne przesyłanie opisu badań do PACS,
 • Nagrywanie opisu badań na płyty.
 • 12Moduł MenadżerUłatwienie pracy osobom zarządzającym placówkami służby zdrowia. Funkcje dostępne rozdzielnie:
 • Kalkulator prowizyjny - wyliczanie prowizji dla pracowników w oparciu o indywidualne schematy.
 • Drukarka fiskalna na serwerze terminali - możliwość wpięcia drukarki fiskalnej w terminal pracujący zdalnie.
 • Umowy Enterprise - rozszerzenie dostępnego standardowo modułu Umowy o sprzedaż abonamentów.
 • Podwykonawcy w umowie - rozszerzenie dostępnego standardowo modułu Umowy o rozliczenia z podwykonawcami.
 • Towary na umowie enterprise - fakturowanie. Rozszerzenie dostępnego standardowo modułu Umowy o sprzedaż towarów.
 • Numeracja faktur na poziomie poradni - opcja pozwalająca przydzielić poradniom niezależne pule numerów faktur.
 • Wyróżnienie usług: pacjent-umowa, lub pacjent-umowa (opłata pacjenta 0 zł).
 • 13Moduł Rejestracji Enterprise Funkcje rozszerzające rejestrację, dostępne rozdzielnie.
 • Terminarz z uwzględnieniem poradni - wyróżnianie zarejestrowanych wizyt w zależności od poradni, w której odbędzie się wizyta.
 • Kolejka do lekarza - oczekujący na zwolnienie się terminu. Pozwala na prowadzenie listy rezerwowej.
 • Zmienny kwant czasu w terminarzu dla lekarza - umożliwia ustawienie różnych długości czasu trwania wizyty na siatce terminarza.
 • Wyróżnienie rezerwacji - pacjenci z deklaracjami, sprawdzanie podczas rejestracji deklaracji pacjenta.
 • Numeracja kartotek zależna od stanowiska rejestracji. Przydatne, jeśli dokumentacja przechowywana jest w kilku miejscach.
 • Moduł Scheduler - automat do cyklicznego wykonywania zadań administracyjnych, takich jak np. kopia zapasowa, automatyczne zamykanie rezerwacji, synchronizacja rejestru świadczeń, itp.
 • Funkcja PrRCP (Prosty Rejestrator Czasu Pracy) - umożliwia rejestrowanie godzin czasu pracy pracowników, przeglądanie oraz drukowanie listy zarejestrowanych godzin czasu pracy pracowników. Gdy moduł zostanie zakupiony wraz z modułem Menadżer, możliwe jest również uwzględnianie godzin pracy pracowników w profilach oraz rozliczanie prowizji pracowników według przepracowanych godzin.
 • 14Moduł Finansowy BLOZ Funkcje dostępne rozdzielnie:
 • Moduł Odpłatności BLOZ - rozszerzenie zawartej w programie podstawowym bazy leków i środków ochrony zdrowia BLOZ o informacje na temat odpłatności za lek. W połączeniu z informacją na temat rozpoznania daje lekarzom efektywne narzędzie wspomagania wystawiania recept refundowanych.
 • Pule recept zależne od poradni - umożliwia wprowadzenie kilku aktywnych pul recept dla danego lekarza oraz zdefiniowanie poradni, w której dana pula recept będzie wykorzystywana.
 • Prywatne pule recept - umożliwia wczytanie do systemu KS-SOMED prywatnej puli recept. Dzięki tej funkcji możliwe jest wystawianie recept z dwóch aktywnych pul, z których jedna wykorzystywana jest tylko przy wizytach prywatnych.
 • 15Moduł Baz danych BLOZ Funkcje dostępne rozdzielnie:
 • Moduł Interakcje BLOZ - wsparcie lekarza, kontroluje zachodzące interakcje pomiędzy lekami. Jego merytoryczna część jest tworzona przez naukowców z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy biorą za nią odpowiedzialność. Interakcje podzielone są na trzy kategorie zwane WAGĄ INTERAKCJI. Po wykryciu interakcji możemy zobaczyć ile ich jest (może być kilka, nawet pomiędzy dwoma preparatami), dowiedzieć się na czym polegają oraz jaka jest ich waga. Waga 1 oznacza interakcje o niedużym znaczeniu, waga 2, że są one dość istotne, natomiast waga 3 dyskwalifikuje jednoczesne zażywanie tych preparatów.
 • Baza średnich cen - rozszerzenie bazy BLOZ o informacje na temat średnich cen leków.
 • 16Moduł obsługi JGP z podpowiadaniem grup Funkcje umożliwiające obsługę jednorodnych grup pacjentów:
 • Obsługa Jednorodnych Grup Pacjentów
 • Wspomaganie rozliczeń umów szpitalnych w systemie JGP
 • 17Numeracja kartotek zależna od nazwiska pacjentaFunkcja działa tylko z bazą Oracle.
  18Generowanie Elektronicznej Dokumentacji MedycznejFunkcja umożliwia złożenie podpisu cyfrowego pod wygenerowaną Historią Zdrowia i Choroby pacjentów, za pomocą bezpiecznego certyfikatu, lub podpisu kwalifikowanego ze znacznikiem czasu.
  19Archiwizacja Elektronicznej Dokumentacji MedycznejArchiwizacja podpisanej cyfrowo dokumentacji medycznej, w celu realizacji zapisów rozporządzenia MZ z dnia 21 grudnia 2010r.
  20Moduł Archiwum z EDM w rotomatachArchiwizacja dokumentacji medycznej w specjalnych szafach (rotomatach).
  21Moduł Urządzenia (licencja na urządzenie)Podłączenie cyfrowego urządzenia diagnostycznego bezpośrednio do programu GABINET w celu przesyłania wyników badań. Każdorazowo przed zamówieniem należy upewnić się, że komunikacja z danym urządzeniem jest możliwa.
  22Rejestracja InternetowaMożliwość uruchomienia Rejestracji Internetowej na serwerze przychodni. Pacjenci, którym ustawiono na ich kartotece login i hasło mogą się samodzielnie umawiać na wolne terminy do lekarzy. Rozwiązanie alternatywne dla Rejestracji Internetowej w OSOZ.
  23Moduł FiskalnyUmożliwia współpracę z drukarką fiskalną.
  24Obsługa dodatkowych podmiotów gospodarczychMożliwość korzystania z tej samej instalacji programu przez różne podmioty gospodarcze pod warunkiem zgodności adresów.
  25Moduł ICD9, ICD10Opłata z tytułu praw autorskich za tłumaczenie słowników WHO.
  26KS-PompaProgram służący do konwersji danych zapisanych w formacie *.xls, *.dbf, *.csv (tylko w przypadku korzystania z bazy FireBird).
  27Moduł Łączenia List AktywnychW przypadku korzystania z systemu w kilku lokalizacjach, moduł pozwala na scalenie wygenerowanych w filiach raportów POZ oraz stworzenie jednego globalnego raportu dla placówki. Niezalecane, wygodniejsza jest praca zdalna.
  28Moduł Eksportu Zleceń do formatu CSVPrzydatne dla podwykonawcy, który będzie raportował wykonane zlecenia do płatnika, w celu rozliczenia.
  29Współpraca z PZU Życie S.A.Funkcja eksportuje dane do pliku xls. Nie zawiera umów Enterprise, więc jeśli konfiguracja umów z PZU Życie wymaga takich funkcjonalności, konieczny jest zakup Umów Enterprise.
  30Kody kreskowe dla skierowań do laboratoriumRozszerzenie dla modułu "Punkt Pobrań" pozwalające oznaczać próbki nalepkami z kodem kreskowym. Ma to sens jedynie wtedy, gdy laboratorium pracuje na identycznych kodach.
  31Eksport do programu SymfoniaEksport danych finansowych do programu księgowego Symfonia.
  32Terminarz INFOPrezentacja godzin przyjęć na wyświetlaczach naściennych. Pozwala naprzemiennie wyświetlać tygodniowy grafik pracy lekarzy (specjalizacja, godziny przyjęć), dzisiejszych godzin przyjęć lekarzy (specjalizacja, godziny przyjęć, gabinet), prezentację plansz informacyjnych np. reklam oraz prezentację dowolnego tekstu informacyjnego dla pacjentów. Możliwość prezentacji kilku gabinetów/lekarzy na jednym ekranie.
  33Automat biletowyRozszerzenie "Terminarza INFO" o wydawanie pacjentom bilecików z numerkami do lekarza. Pozwala na wydruk dziennych bilecików z numerem dla pacjenta wraz z informacją o godzinie oraz miejscu wizyty, przywoływanie pacjentów oczekujących w poczekalni do lekarza z użyciem wyświetlaczy naściennych.
  34Wspomaganie rozliczeń umów AOS w systemie JGPWyznaczanie usługi refundowanej i wartości taryfy dla tej usługi, na podstawie wprowadzonego opisu statystycznego zrealizowanej usługi medycznej (dane pacjenta, wykonanych procedur ICD9, rozpoznań, daty realizacji) przy pomocy warunków opisanych w załącznikach do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów z rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.